آمار کل " صادرات به" کشور (موزامبيك) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,485,000 53,832,527,100 Rls. 1,782,000 $
2 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 495,000 17,939,988,000 Rls. 594,000 $
مجموع کل
71,772,515,100 ريال
مجموع کل
2,376,000 دلار
[1]