آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,069,294,628 9,955,474,332,607 Rls. 339,909,877 $
2 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 100,099,322 2,902,940,054,819 Rls. 97,769,274 $
3 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 190,430,805 2,177,014,789,417 Rls. 73,236,336 $
4 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 296,601,701 1,802,432,367,003 Rls. 61,211,240 $
5 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 20,791,500 802,482,376,163 Rls. 27,315,716 $
6 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29025000 ا ستيرن 13,006,910 488,753,137,010 Rls. 16,182,807 $
7 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 8,662,500 319,578,977,843 Rls. 10,876,719 $
8 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 7,832,000 277,161,334,853 Rls. 9,522,633 $
9 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 16,700,420 251,611,829,900 Rls. 8,938,253 $
10 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 8,073,927 179,704,114,479 Rls. 5,999,292 $
11 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,509,750 57,493,691,881 Rls. 1,997,522 $
12 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,435,500 50,308,639,796 Rls. 1,770,689 $
13 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 717,750 31,233,967,875 Rls. 1,076,625 $
14 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 99,000 2,920,054,698 Rls. 96,822 $
15 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 31,357 1,536,873,921 Rls. 53,188 $
مجموع کل
19,300,646,542,266 ريال
مجموع کل
655,956,994 دلار
[1]