آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,076,239,926 27,195,355,189,113 Rls. 925,228,398 $
2 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,058,781,763 14,464,925,459,778 Rls. 493,108,363 $
3 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 1,835,889,390 12,099,645,963,095 Rls. 409,425,657 $
4 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 385,696,324 9,883,436,367,116 Rls. 337,306,284 $
5 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 245,792,957 9,064,100,378,908 Rls. 306,306,049 $
6 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 257,370,192 8,148,440,491,737 Rls. 275,484,422 $
7 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 194,980,500 7,347,486,690,842 Rls. 246,776,740 $
8 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 200,754,777 5,846,945,554,016 Rls. 197,164,050 $
9 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 147,193,650 5,445,696,078,304 Rls. 183,769,091 $
10 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 53,018,596 4,849,493,924,457 Rls. 164,360,429 $
11 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 67,765,500 2,551,268,827,297 Rls. 89,434,938 $
12 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 569,588,642 1,399,860,375,002 Rls. 47,521,157 $
13 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 24,426,902 926,212,147,565 Rls. 31,190,874 $
14 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29022000 بنزن 19,666,426 677,753,862,022 Rls. 23,247,485 $
15 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 3,421,680 171,109,106,282 Rls. 5,815,381 $
16 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 6,296,939 136,084,367,822 Rls. 4,616,705 $
17 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 2,062,253 104,433,549,881 Rls. 3,495,858 $
18 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,810,123 73,731,215,360 Rls. 2,633,916 $
19 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39023090 سايرکوپليمرهاي پروپيلن به ا شکال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 1,980,000 58,449,504,960 Rls. 1,936,440 $
مجموع کل
110,444,429,053,558 ريال
مجموع کل
3,748,822,238 دلار
[1]