آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ماست 3,992,809 116,201,075,057 Rls. 3,847,110 $
2 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 903,870 81,774,152,355 Rls. 2,707,422 $
3 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 902,683 81,480,738,330 Rls. 2,697,682 $
4 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 612,036 54,818,788,323 Rls. 1,835,858 $
5 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 2,799,354 52,399,274,464 Rls. 1,776,258 $
6 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 361,555 42,921,500,185 Rls. 1,421,077 $
7 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 128,141 20,542,388,012 Rls. 680,223 $
8 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 800,454 14,530,471,145 Rls. 481,032 $
9 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 40,020 7,162,404,300 Rls. 237,150 $
10 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 287,648 5,296,666,458 Rls. 179,877 $
11 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 169,075 4,852,576,032 Rls. 160,671 $
12 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 7,000 4,531,800,000 Rls. 150,000 $
13 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 32,740 1,661,750,636 Rls. 55,003 $
14 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 21,795 1,382,345,540 Rls. 45,770 $
15 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 5,100 1,206,766,080 Rls. 40,291 $
16 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 30,831 1,198,863,584 Rls. 39,687 $
17 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 18,400 1,167,005,280 Rls. 38,640 $
18 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,140 1,087,450,728 Rls. 35,994 $
19 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 10,680 984,155,900 Rls. 32,575 $
20 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 16,840 845,936,000 Rls. 28,000 $
21 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 24,000 768,338,880 Rls. 25,440 $
22 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 11,209 417,482,246 Rls. 13,823 $
23 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,920 376,320,672 Rls. 12,456 $
24 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 20,500 258,103,760 Rls. 8,791 $
25 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 878 159,063,204 Rls. 5,268 $
26 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 4,360 158,016,864 Rls. 5,232 $
27 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 1,152 69,585,408 Rls. 2,304 $
28 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 540 60,907,392 Rls. 2,016 $
29 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,000 60,424,000 Rls. 2,000 $
30 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 1,300 47,115,120 Rls. 1,560 $
31 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 07081000 نخود فرنگي ,تازه يا سردکرده(pisum sativum) 1,000 36,242,400 Rls. 1,200 $
32 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 158 14,345,950 Rls. 475 $
33 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 07102100 نخودفرنگي ,غلافدا ر يا غلاف کنده ,يخ زده 360 13,047,264 Rls. 432 $
34 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 360 13,047,264 Rls. 432 $
35 12 1394 منطقه ويژه نوشهر عراق 07102900 سايرسبزيجات غلافدا ر ;غلاف کنده يا غلاف نکنده ;يخ زده غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 210 7,610,904 Rls. 252 $
مجموع کل
498,505,759,737 ريال
مجموع کل
16,572,002 دلار
[1]