آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,446,700 110,116,517,610 Rls. 3,670,071 $
2 12 1394 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,163,566 96,673,464,116 Rls. 3,245,361 $
3 12 1394 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 2,200,236 65,502,406,895 Rls. 2,275,282 $
4 12 1394 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 07031000 پيازوموسير 548,000 5,292,439,930 Rls. 184,831 $
5 12 1394 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 200,887 4,031,741,653 Rls. 136,133 $
6 12 1394 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 210,445 3,592,668,285 Rls. 126,267 $
7 12 1394 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,650,208,000 Rls. 88,000 $
8 12 1394 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 226,070 2,609,534,120 Rls. 90,428 $
9 12 1394 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 41,080 1,860,122,940 Rls. 61,620 $
10 12 1394 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 14,800 1,159,279,560 Rls. 39,960 $
11 12 1394 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 40,000 1,018,980,000 Rls. 34,000 $
12 12 1394 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 08061000 ا نگور تازه 21,000 484,453,200 Rls. 16,170 $
13 12 1394 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 600 51,298,200 Rls. 1,800 $
مجموع کل
295,043,114,509 ريال
مجموع کل
9,969,923 دلار
[1]