آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام مصر 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 12,650,000 154,898,300,420 Rls. 5,170,688 $
2 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام مصر 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 11,000,000 123,737,388,500 Rls. 4,130,500 $
مجموع کل
278,635,688,920 ريال
مجموع کل
9,301,188 دلار
[1]