آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 27,815,120 1,196,956,194,159 Rls. 39,952,137 $
2 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 23,039,281 284,005,331,380 Rls. 9,480,433 $
3 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 6,590,797 183,619,664,040 Rls. 6,129,441 $
4 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 6,160,000 157,493,603,627 Rls. 5,256,894 $
5 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 16,530,902 132,891,285,559 Rls. 4,436,232 $
مجموع کل
1,954,966,078,765 ريال
مجموع کل
65,255,137 دلار
[1]