آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 6,193,825 166,008,904,990 Rls. 5,574,390 $
2 12 1394 منطقه ويژه پيام افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 828,664 80,388,826,326 Rls. 2,775,605 $
3 12 1394 منطقه ويژه پيام افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,845,120 48,373,353,321 Rls. 1,611,298 $
4 12 1394 منطقه ويژه پيام افغانستان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 1,511,640 40,098,736,854 Rls. 1,353,817 $
5 12 1394 منطقه ويژه پيام افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 352,758 21,101,874,796 Rls. 707,676 $
6 12 1394 منطقه ويژه پيام افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,678,870 20,143,398,136 Rls. 671,562 $
7 12 1394 منطقه ويژه پيام افغانستان 33051000 شامپوها 262,830 19,615,077,822 Rls. 654,455 $
8 12 1394 منطقه ويژه پيام افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 73,200 11,940,700,200 Rls. 402,609 $
9 12 1394 منطقه ويژه پيام افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 223,669 10,763,691,853 Rls. 357,871 $
10 12 1394 منطقه ويژه پيام افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 413,200 3,673,565,760 Rls. 123,364 $
11 12 1394 منطقه ويژه پيام افغانستان 34012010 صابون مايع 58,750 1,588,189,860 Rls. 52,876 $
12 12 1394 منطقه ويژه پيام افغانستان 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 25,500 1,539,333,000 Rls. 51,000 $
13 12 1394 منطقه ويژه پيام افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 97,250 1,465,298,343 Rls. 51,234 $
14 12 1394 منطقه ويژه پيام افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 11,660 1,000,404,900 Rls. 34,980 $
15 12 1394 منطقه ويژه پيام افغانستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 7,500 871,822,875 Rls. 28,875 $
16 12 1394 منطقه ويژه پيام افغانستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 2,500 128,320,250 Rls. 4,250 $
17 12 1394 منطقه ويژه پيام افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,000 50,320,368 Rls. 1,680 $
18 12 1394 منطقه ويژه پيام افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 250 4,673,274 Rls. 156 $
مجموع کل
428,756,492,928 ريال
مجموع کل
14,457,697 دلار
[1]