آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 3,468,366 306,275,937,849 Rls. 10,402,932 $
2 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 5,507,272 149,096,840,074 Rls. 5,045,130 $
3 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,093,524 144,826,847,609 Rls. 4,900,597 $
4 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,538,440 121,026,490,600 Rls. 4,072,168 $
5 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 04031090 ماست 3,462,333 110,624,325,023 Rls. 3,760,372 $
6 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 8,948,800 107,154,810,000 Rls. 3,579,538 $
7 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,129,859 96,911,811,572 Rls. 3,276,071 $
8 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 439,127 87,314,112,000 Rls. 2,899,200 $
9 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 7,523,430 59,118,929,735 Rls. 1,960,031 $
10 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,331,000 49,491,556,600 Rls. 1,667,309 $
11 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 950,337 45,764,890,976 Rls. 1,533,325 $
12 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 1,522,362 39,596,536,143 Rls. 1,339,280 $
13 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,868,750 31,580,700,700 Rls. 1,051,625 $
14 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 259,240 29,637,252,000 Rls. 984,000 $
15 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 259,442 22,690,489,340 Rls. 752,377 $
16 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 178,980 20,735,942,840 Rls. 687,141 $
17 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 253,928 14,680,533,036 Rls. 489,274 $
18 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 87,058 14,116,152,207 Rls. 478,797 $
19 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 113,000 13,636,216,000 Rls. 452,000 $
20 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 537,432 9,810,408,309 Rls. 335,793 $
21 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 131,020 7,758,809,500 Rls. 262,040 $
22 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 33051000 شامپوها 62,100 3,803,474,000 Rls. 126,000 $
23 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 25,037 3,784,149,014 Rls. 127,117 $
24 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 18,607 2,437,388,430 Rls. 84,663 $
25 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 20,127 2,113,664,730 Rls. 70,470 $
26 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 22,540 1,889,171,328 Rls. 62,832 $
27 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 14,900 1,473,522,480 Rls. 49,040 $
28 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 74,090 1,372,997,150 Rls. 45,935 $
29 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 250,000 1,358,280,000 Rls. 45,000 $
30 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 11,729 1,095,855,461 Rls. 36,794 $
31 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,200 889,923,000 Rls. 30,740 $
32 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 8,420 779,005,760 Rls. 25,984 $
33 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 7,080 703,817,600 Rls. 23,320 $
34 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 5,250 619,201,950 Rls. 20,550 $
35 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 34012010 صابون مايع 20,000 543,240,000 Rls. 18,000 $
36 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 10,145 459,258,960 Rls. 15,217 $
37 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 9,958 450,858,408 Rls. 14,937 $
38 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 4,520 408,535,680 Rls. 13,560 $
39 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,000 362,316,000 Rls. 12,000 $
40 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 3,165 344,283,950 Rls. 11,425 $
41 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 04090000 عسل طبيعي 3,494 315,345,056 Rls. 11,154 $
42 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 48045900 سايرکاغذومقواها ي کرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم که درجاي ديگرمذکور نباشد 17,920 268,637,600 Rls. 8,900 $
43 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,070 262,256,231 Rls. 8,689 $
44 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 48239010 شبكه لانه زنبوري honey comb 1,390 233,403,030 Rls. 8,246 $
45 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,560 231,784,480 Rls. 7,680 $
46 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 10,220 187,248,856 Rls. 6,204 $
47 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 47073000 كاغذ و مقواي عمدتاً ساخته شده از خمير مكانيكي (مثلاً، روزنامه، نشريات ادواري و اوراق چاپي همانند) 11,320 183,640,500 Rls. 6,100 $
48 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 2,000 180,630,000 Rls. 6,000 $
49 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 1,130 135,419,200 Rls. 4,520 $
50 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,500 90,636,000 Rls. 3,000 $
51 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 840 88,726,260 Rls. 2,940 $
52 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 400 48,308,800 Rls. 1,600 $
53 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 985 44,529,184 Rls. 1,478 $
54 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 470 15,338,044 Rls. 508 $
55 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 211 12,643,120 Rls. 422 $
56 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 95 11,468,400 Rls. 380 $
57 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 220 10,857,240 Rls. 360 $
58 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 3,000 7,243,440 Rls. 240 $
59 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 55 1,659,845 Rls. 55 $
60 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 48 1,387,314 Rls. 46 $
61 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 25 1,342,208 Rls. 45 $
62 12 1394 منطقه ويژه پيام عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 18 552,163 Rls. 18 $
مجموع کل
1,509,071,592,984 ريال
مجموع کل
50,841,168 دلار
[1]