آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه پيام پاكستان 27132000 قيرنفت 5,199,215 228,673,580,408 Rls. 7,657,591 $
2 12 1394 منطقه ويژه پيام پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 390,440 7,160,476,885 Rls. 243,864 $
3 12 1394 منطقه ويژه پيام پاكستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 135,000 3,616,042,500 Rls. 121,500 $
4 12 1394 منطقه ويژه پيام پاكستان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 112,670 2,991,431,790 Rls. 101,403 $
5 12 1394 منطقه ويژه پيام پاكستان 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 70,850 1,057,790,500 Rls. 35,425 $
6 12 1394 منطقه ويژه پيام پاكستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 18,490 849,360,743 Rls. 28,192 $
7 12 1394 منطقه ويژه پيام پاكستان 48239010 شبكه لانه زنبوري honey comb 2,730 427,193,700 Rls. 14,250 $
8 12 1394 منطقه ويژه پيام پاكستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 19,900 238,561,200 Rls. 7,960 $
9 12 1394 منطقه ويژه پيام پاكستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 480 33,504,240 Rls. 1,110 $
مجموع کل
245,047,941,966 ريال
مجموع کل
8,211,294 دلار
[1]