آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهاباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 155,394 52,258,328,763 Rls. 1,787,941 $
2 12 1394 مهاباد عراق 31055100 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي نيترا ت ها و فسفات ها 2,778,390 41,607,106,767 Rls. 1,389,278 $
3 12 1394 مهاباد عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 18,440,000 24,127,450,000 Rls. 827,800 $
4 12 1394 مهاباد عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,275,550 17,832,189,000 Rls. 631,139 $
5 12 1394 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 87,723 6,435,805,605 Rls. 218,182 $
6 12 1394 مهاباد عراق 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 16,490 6,420,497,200 Rls. 214,331 $
7 12 1394 مهاباد عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 71,298 2,776,621,640 Rls. 92,701 $
8 12 1394 مهاباد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 32,110 2,693,386,800 Rls. 94,213 $
9 12 1394 مهاباد عراق 04031090 ماست 76,539 2,620,957,449 Rls. 91,404 $
10 12 1394 مهاباد عراق 04071114 کتخمکمرغ نطفهکدار مادر گوشتي 18,087 2,199,836,880 Rls. 76,398 $
11 12 1394 مهاباد عراق 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 19,338 1,939,778,640 Rls. 67,039 $
12 12 1394 مهاباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 65,501 1,276,408,059 Rls. 44,064 $
13 12 1394 مهاباد عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 12,505 261,364,580 Rls. 8,725 $
مجموع کل
162,449,731,383 ريال
مجموع کل
5,543,214 دلار
[1]