آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (نوردوز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 6,107,700 55,960,598,521 Rls. 1,875,767 $
2 12 1394 نوردوز ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 3,422,670 30,934,331,664 Rls. 1,092,948 $
3 12 1394 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 3,915,000 19,461,995,850 Rls. 645,975 $
4 12 1394 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 15,612,540 14,935,795,884 Rls. 505,904 $
5 12 1394 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 6,489,169 13,359,293,954 Rls. 451,750 $
6 12 1394 نوردوز ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 112,825 12,341,082,782 Rls. 413,057 $
7 12 1394 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 3,469,760 10,886,490,360 Rls. 370,573 $
8 12 1394 نوردوز ارمنستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,758,728 9,619,308,878 Rls. 327,035 $
9 12 1394 نوردوز ارمنستان 07031000 پيازوموسير 591,426 6,761,217,900 Rls. 234,638 $
10 12 1394 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 262,728 3,401,222,968 Rls. 113,762 $
11 12 1394 نوردوز ارمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 70,920 3,089,349,399 Rls. 104,449 $
12 12 1394 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 311,195 2,803,606,838 Rls. 93,260 $
13 12 1394 نوردوز ارمنستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 103,690 2,394,998,160 Rls. 79,428 $
14 12 1394 نوردوز ارمنستان 01059900 سايرمرغ ,خروس ,ا ردک ,غاز ,بوقلمون و مرغ شاخدا ر ,زنده ازنوع خانگي به وزن بيش از185گرم بغيرازماكيان ازگونه هاي Gِِallusdome 16,200 1,873,305,000 Rls. 63,000 $
15 12 1394 نوردوز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 23,683 1,869,533,486 Rls. 63,866 $
16 12 1394 نوردوز ارمنستان 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 102,010 1,756,597,794 Rls. 61,206 $
17 12 1394 نوردوز ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 19,095 1,707,406,860 Rls. 57,285 $
18 12 1394 نوردوز ارمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 135,632 1,644,935,840 Rls. 54,540 $
19 12 1394 نوردوز ارمنستان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 6,100 1,502,576,000 Rls. 50,907 $
20 12 1394 نوردوز ارمنستان 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 1,920 1,482,880,080 Rls. 50,160 $
21 12 1394 نوردوز ارمنستان 70193910 پشم شيشه 24,645 1,438,864,118 Rls. 48,412 $
22 12 1394 نوردوز ارمنستان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 149,000 1,436,103,136 Rls. 47,677 $
23 12 1394 نوردوز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,088 1,268,773,880 Rls. 42,700 $
24 12 1394 نوردوز ارمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 106,060 1,247,748,140 Rls. 41,899 $
25 12 1394 نوردوز ارمنستان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 50,190 1,211,827,512 Rls. 40,152 $
26 12 1394 نوردوز ارمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 20,700 1,184,454,000 Rls. 41,400 $
27 12 1394 نوردوز ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 15,482 1,141,558,429 Rls. 38,331 $
28 12 1394 نوردوز ارمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 14,600 1,132,557,000 Rls. 37,800 $
29 12 1394 نوردوز ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 35,560 1,127,656,656 Rls. 37,338 $
30 12 1394 نوردوز ارمنستان 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 456,100 1,079,736,420 Rls. 36,422 $
31 12 1394 نوردوز ارمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 60,660 1,029,378,180 Rls. 36,530 $
32 12 1394 نوردوز ارمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 11,850 1,017,085,500 Rls. 35,550 $
33 12 1394 نوردوز ارمنستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 22,000 1,014,773,760 Rls. 34,320 $
34 12 1394 نوردوز ارمنستان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 48,400 874,509,120 Rls. 29,034 $
35 12 1394 نوردوز ارمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 52,600 843,050,050 Rls. 28,116 $
36 12 1394 نوردوز ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 56,760 776,842,534 Rls. 25,943 $
37 12 1394 نوردوز ارمنستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 16,200 756,896,400 Rls. 25,272 $
38 12 1394 نوردوز ارمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 8,289 713,150,130 Rls. 23,998 $
39 12 1394 نوردوز ارمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 44,760 691,914,724 Rls. 22,974 $
40 12 1394 نوردوز ارمنستان 25223000 آهک هيدروليک 174,000 613,558,160 Rls. 20,450 $
41 12 1394 نوردوز ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 165,000 572,515,350 Rls. 19,290 $
42 12 1394 نوردوز ارمنستان 52085900 پارچه تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, با85%يا بيشتر پنبه, غيرمذکوردرجاي ديگربه وزن هرمتر كمتراز200گرم 3,240 554,020,560 Rls. 19,440 $
43 12 1394 نوردوز ارمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 5,940 543,876,900 Rls. 18,264 $
44 12 1394 نوردوز ارمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 15,250 509,796,426 Rls. 17,102 $
45 12 1394 نوردوز ارمنستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 206,100 506,286,780 Rls. 16,833 $
46 12 1394 نوردوز ارمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 5,678 497,160,342 Rls. 17,034 $
47 12 1394 نوردوز ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 6,350 470,145,600 Rls. 15,600 $
48 12 1394 نوردوز ارمنستان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 131,085 447,470,080 Rls. 15,090 $
49 12 1394 نوردوز ارمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,959 436,980,251 Rls. 14,777 $
50 12 1394 نوردوز ارمنستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 11,000 436,276,000 Rls. 15,000 $
51 12 1394 نوردوز ارمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 2,580 392,509,000 Rls. 13,000 $
52 12 1394 نوردوز ارمنستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 4,500 383,791,500 Rls. 13,500 $
53 12 1394 نوردوز ارمنستان 25199010 کمنيزيم مرده از طريق Sintered (تجزيه شيميائي) با عيار اكسيد منيزيم (MgO) 94درصد و كمتر از آن Fe 203 كمتر از يك درصد 111,800 383,189,620 Rls. 12,760 $
54 12 1394 نوردوز ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 4,000 354,546,000 Rls. 12,000 $
55 12 1394 نوردوز ارمنستان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 13,300 318,358,080 Rls. 10,900 $
56 12 1394 نوردوز ارمنستان 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 2,926 316,008,000 Rls. 10,500 $
57 12 1394 نوردوز ارمنستان 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 1,838 309,285,375 Rls. 10,325 $
58 12 1394 نوردوز ارمنستان 08109010 انار تازه 12,641 290,900,832 Rls. 9,661 $
59 12 1394 نوردوز ارمنستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 882 272,065,860 Rls. 9,260 $
60 12 1394 نوردوز ارمنستان 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 3,000 271,908,000 Rls. 9,000 $
61 12 1394 نوردوز ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 47,840 270,907,096 Rls. 9,560 $
62 12 1394 نوردوز ارمنستان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 3,100 264,389,700 Rls. 9,300 $
63 12 1394 نوردوز ارمنستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,770 261,484,860 Rls. 8,655 $
64 12 1394 نوردوز ارمنستان 32064200 ليتو پون و ساير پيگمانکها و فرآوردهکهاي آن 12,200 253,165,900 Rls. 8,540 $
65 12 1394 نوردوز ارمنستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 3,050 242,637,525 Rls. 8,415 $
66 12 1394 نوردوز ارمنستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 149,200 239,726,098 Rls. 7,950 $
67 12 1394 نوردوز ارمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 89,600 231,218,360 Rls. 7,720 $
68 12 1394 نوردوز ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,540 228,811,830 Rls. 7,620 $
69 12 1394 نوردوز ارمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 18,787 224,164,822 Rls. 7,869 $
70 12 1394 نوردوز ارمنستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,530 219,375,840 Rls. 7,380 $
71 12 1394 نوردوز ارمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 12,000 215,654,400 Rls. 7,200 $
72 12 1394 نوردوز ارمنستان 68030090 سنگ لوح طبيعي کار شده واشياء ساخته شده از سنگ لوح طبيعي يا فشرده غير از سنگ براي کف وديوار 2,850 212,966,250 Rls. 7,125 $
73 12 1394 نوردوز ارمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,030 204,645,000 Rls. 7,000 $
74 12 1394 نوردوز ارمنستان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 1,750 202,225,200 Rls. 6,800 $
75 12 1394 نوردوز ارمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 3,200 194,384,000 Rls. 6,500 $
76 12 1394 نوردوز ارمنستان 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 4,000 189,346,500 Rls. 6,300 $
77 12 1394 نوردوز ارمنستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 15,000 180,954,000 Rls. 6,000 $
78 12 1394 نوردوز ارمنستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 3,000 175,410,000 Rls. 6,000 $
79 12 1394 نوردوز ارمنستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 3,000 172,980,000 Rls. 6,000 $
80 12 1394 نوردوز ارمنستان 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي 4,000 170,746,200 Rls. 5,800 $
81 12 1394 نوردوز ارمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 28,720 170,275,865 Rls. 5,755 $
82 12 1394 نوردوز ارمنستان 28332920 سولفات کبالت، تيتانيوم 1,600 154,701,300 Rls. 5,200 $
83 12 1394 نوردوز ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 10,060 151,810,430 Rls. 5,030 $
84 12 1394 نوردوز ارمنستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 5,000 149,775,000 Rls. 5,000 $
85 12 1394 نوردوز ارمنستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 1,600 147,815,000 Rls. 5,000 $
86 12 1394 نوردوز ارمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 3,370 147,140,125 Rls. 4,875 $
87 12 1394 نوردوز ارمنستان 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 41,020 140,368,860 Rls. 4,932 $
88 12 1394 نوردوز ارمنستان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 14,000 134,830,080 Rls. 4,480 $
89 12 1394 نوردوز ارمنستان 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 1,760 125,087,600 Rls. 4,400 $
90 12 1394 نوردوز ارمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 3,865 112,818,437 Rls. 3,890 $
91 12 1394 نوردوز ارمنستان 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 2,500 112,338,750 Rls. 3,750 $
92 12 1394 نوردوز ارمنستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 830 110,101,860 Rls. 3,740 $
93 12 1394 نوردوز ارمنستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,840 105,284,800 Rls. 3,680 $
94 12 1394 نوردوز ارمنستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 635 95,107,125 Rls. 3,175 $
95 12 1394 نوردوز ارمنستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 300 89,871,000 Rls. 3,000 $
96 12 1394 نوردوز ارمنستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 600 89,868,000 Rls. 3,000 $
97 12 1394 نوردوز ارمنستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 20,780 89,551,350 Rls. 3,150 $
98 12 1394 نوردوز ارمنستان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 688 89,257,680 Rls. 3,096 $
99 12 1394 نوردوز ارمنستان 28369190 ساير کربناتهاي ليتيم بجز گريد دا رويي 1,000 87,033,000 Rls. 3,000 $
100 12 1394 نوردوز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,000 84,450,000 Rls. 2,989 $
مجموع کل
233,396,736,465 ريال
مجموع کل
7,912,039 دلار