آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 همدان عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 623,097,785 813,173,551,011 Rls. 27,654,338 $
2 12 1394 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 1,627,600 237,261,521,275 Rls. 8,080,046 $
3 12 1394 همدان عراق 25239010 ک کسيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 148,053,222 179,797,089,865 Rls. 6,003,449 $
4 12 1394 همدان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 19,525,965 151,420,856,208 Rls. 5,073,625 $
5 12 1394 همدان عراق 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 701,776 97,604,455,342 Rls. 3,281,026 $
6 12 1394 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 620,745 83,137,281,611 Rls. 2,855,427 $
7 12 1394 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 35,201,112 80,331,876,922 Rls. 2,729,189 $
8 12 1394 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,022,778 51,952,588,061 Rls. 1,746,805 $
9 12 1394 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 2,706,520 48,340,290,480 Rls. 1,623,506 $
10 12 1394 همدان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 956,889 47,156,699,703 Rls. 1,600,539 $
11 12 1394 همدان عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 532,270 47,122,702,670 Rls. 1,593,794 $
12 12 1394 همدان عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 339,010 39,648,580,080 Rls. 1,336,601 $
13 12 1394 همدان عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 698,377 37,096,584,883 Rls. 1,252,492 $
14 12 1394 همدان عراق 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 741,305 34,882,170,850 Rls. 1,186,981 $
15 12 1394 همدان عراق 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 148,950 26,161,631,700 Rls. 892,585 $
16 12 1394 همدان عراق 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 155,331 25,449,555,102 Rls. 858,424 $
17 12 1394 همدان عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 25,101,390 25,447,331,646 Rls. 872,311 $
18 12 1394 همدان عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,495,640 22,758,625,041 Rls. 773,414 $
19 12 1394 همدان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 239,250 21,598,191,000 Rls. 717,716 $
20 12 1394 همدان عراق 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 214,908 20,000,884,854 Rls. 674,360 $
21 12 1394 همدان عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 120,283 14,471,257,480 Rls. 483,210 $
22 12 1394 همدان عراق 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 67,264 12,016,342,590 Rls. 405,510 $
23 12 1394 همدان عراق 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 9,860,800 10,263,663,349 Rls. 342,684 $
24 12 1394 همدان عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 144,707 9,093,699,406 Rls. 303,392 $
25 12 1394 همدان عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 44,990 7,967,879,013 Rls. 273,846 $
26 12 1394 همدان عراق 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 84,000 7,612,284,000 Rls. 252,000 $
27 12 1394 همدان عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 48,800 7,383,774,985 Rls. 251,298 $
28 12 1394 همدان عراق 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 1,583,500 7,071,492,680 Rls. 236,824 $
29 12 1394 همدان عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 120,744 6,188,387,125 Rls. 206,432 $
30 12 1394 همدان عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 107,597 5,893,127,368 Rls. 198,324 $
31 12 1394 همدان عراق 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 115,010 5,848,106,641 Rls. 195,519 $
32 12 1394 همدان عراق 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 144,780 5,790,616,268 Rls. 193,953 $
33 12 1394 همدان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 52,360 5,489,916,912 Rls. 188,496 $
34 12 1394 همدان عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 101,600 4,565,904,000 Rls. 152,400 $
35 12 1394 همدان عراق 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا کثر 75کيلوولت آمپرKVA 46,600 3,938,269,790 Rls. 132,860 $
36 12 1394 همدان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 56,841 3,675,372,215 Rls. 124,948 $
37 12 1394 همدان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 689,090 3,614,301,907 Rls. 125,820 $
38 12 1394 همدان عراق 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 26,490 3,135,121,920 Rls. 105,840 $
39 12 1394 همدان عراق 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 55,020 3,099,459,402 Rls. 105,904 $
40 12 1394 همدان عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 102,465 2,920,537,046 Rls. 98,334 $
41 12 1394 همدان عراق 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,850 2,710,440,000 Rls. 89,964 $
42 12 1394 همدان عراق 04090000 عسل طبيعي 17,510 2,562,006,418 Rls. 87,287 $
43 12 1394 همدان عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 39,449 2,455,402,716 Rls. 81,969 $
44 12 1394 همدان عراق 25062000 كوارتزيت Quartziteَ 125,000 2,261,295,000 Rls. 74,991 $
45 12 1394 همدان عراق 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 73,050 2,100,646,100 Rls. 72,983 $
46 12 1394 همدان عراق 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 12,708 2,009,543,569 Rls. 69,894 $
47 12 1394 همدان عراق 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 12,330 1,999,779,030 Rls. 70,651 $
48 12 1394 همدان عراق 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 51,540 1,976,892,924 Rls. 67,116 $
49 12 1394 همدان عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 26,152 1,917,213,465 Rls. 64,032 $
50 12 1394 همدان عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 17,580 1,748,461,470 Rls. 61,494 $
51 12 1394 همدان عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 10,965 1,734,044,304 Rls. 59,204 $
52 12 1394 همدان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 81,135 1,712,770,487 Rls. 56,795 $
53 12 1394 همدان عراق 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 24,950 1,586,561,020 Rls. 55,456 $
54 12 1394 همدان عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 9,500 1,566,298,250 Rls. 52,250 $
55 12 1394 همدان عراق 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 13,040 1,531,537,160 Rls. 51,955 $
56 12 1394 همدان عراق 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 6,902 1,142,474,256 Rls. 37,950 $
57 12 1394 همدان عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 9,000 1,084,717,600 Rls. 35,994 $
58 12 1394 همدان عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 3,260 1,080,358,488 Rls. 35,860 $
59 12 1394 همدان عراق 39269060 پريفرم (PET) 21,033 1,079,119,098 Rls. 35,756 $
60 12 1394 همدان عراق 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 7,168 1,029,515,674 Rls. 34,652 $
61 12 1394 همدان عراق 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 11,100 990,195,600 Rls. 33,298 $
62 12 1394 همدان عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 6,300 988,648,650 Rls. 32,850 $
63 12 1394 همدان عراق 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 10,000 905,400,000 Rls. 30,000 $
64 12 1394 همدان عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 900 833,083,800 Rls. 27,600 $
65 12 1394 همدان عراق 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 8,791 791,021,061 Rls. 26,372 $
66 12 1394 همدان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 10,717 693,354,765 Rls. 23,145 $
67 12 1394 همدان عراق 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 11,610 679,719,528 Rls. 23,194 $
68 12 1394 همدان عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 44,575 661,805,100 Rls. 22,140 $
69 12 1394 همدان عراق 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 7,300 659,102,400 Rls. 21,893 $
70 12 1394 همدان عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 17,052 653,696,436 Rls. 22,163 $
71 12 1394 همدان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 7,546 653,050,818 Rls. 21,882 $
72 12 1394 همدان عراق 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 6,100 631,170,050 Rls. 21,350 $
73 12 1394 همدان عراق 28365000 کربنات کلسيم 104,400 621,179,330 Rls. 20,791 $
74 12 1394 همدان عراق 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 4,335 580,508,520 Rls. 19,381 $
75 12 1394 همدان عراق 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 6,000 542,862,000 Rls. 18,000 $
76 12 1394 همدان عراق 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 13,722 541,825,914 Rls. 18,212 $
77 12 1394 همدان عراق 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,600 466,095,000 Rls. 16,100 $
78 12 1394 همدان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 4,250 387,672,300 Rls. 13,050 $
79 12 1394 همدان عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 11,807 351,242,370 Rls. 11,727 $
80 12 1394 همدان عراق 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 9,984 329,020,720 Rls. 10,982 $
81 12 1394 همدان عراق 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 4,908 293,285,714 Rls. 9,869 $
82 12 1394 همدان عراق 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 1,165 284,265,660 Rls. 9,753 $
83 12 1394 همدان عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,990 240,256,680 Rls. 7,960 $
84 12 1394 همدان عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,627 237,880,104 Rls. 7,881 $
85 12 1394 همدان عراق 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 6,048 232,349,617 Rls. 7,861 $
86 12 1394 همدان عراق 04031090 ماست 7,008 232,091,960 Rls. 7,710 $
87 12 1394 همدان عراق 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 1,690 150,106,635 Rls. 5,068 $
88 12 1394 همدان عراق 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 1,600 135,633,600 Rls. 4,792 $
89 12 1394 همدان عراق 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 1,000 113,716,000 Rls. 4,000 $
90 12 1394 همدان عراق 20058000 ذرت شيرين (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 2,706 105,031,441 Rls. 3,517 $
91 12 1394 همدان عراق 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 1,412 103,566,000 Rls. 3,509 $
92 12 1394 همدان عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,900 101,233,280 Rls. 3,448 $
93 12 1394 همدان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,000 89,850,000 Rls. 3,000 $
94 12 1394 همدان عراق 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 1,000 84,915,000 Rls. 3,000 $
95 12 1394 همدان عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 1,400 63,424,200 Rls. 2,100 $
96 12 1394 همدان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 700 63,384,300 Rls. 2,100 $
97 12 1394 همدان عراق 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 60,360,000 Rls. 2,000 $
98 12 1394 همدان عراق 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 4,900 58,863,319 Rls. 2,029 $
99 12 1394 همدان عراق 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 71,700 48,845,755 Rls. 1,719 $
100 12 1394 همدان عراق 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 744 43,805,232 Rls. 1,485 $
مجموع کل
2,271,374,578,288 ريال
مجموع کل
76,907,403 دلار