آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل تركمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 67,723 11,950,721,178 Rls. 409,320 $
2 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل تركمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 79,685 6,777,494,213 Rls. 229,993 $
3 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل تركمنستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 154,775 3,528,746,180 Rls. 117,800 $
4 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل تركمنستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 27,680 2,366,556,960 Rls. 79,130 $
5 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل تركمنستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 78,746 2,206,890,180 Rls. 75,931 $
6 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل تركمنستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 46,038 1,583,660,931 Rls. 54,057 $
7 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل تركمنستان 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 8,160 1,395,311,040 Rls. 47,531 $
8 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل تركمنستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 44,510 1,319,218,710 Rls. 45,206 $
9 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل تركمنستان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 4,289 1,170,938,413 Rls. 40,415 $
10 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل تركمنستان 04031090 ماست 31,790 999,367,181 Rls. 34,859 $
11 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل تركمنستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 7,304 933,866,083 Rls. 32,180 $
12 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل تركمنستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 4,880 581,379,600 Rls. 19,411 $
13 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل تركمنستان 26179000 سايرسنگهاي فلزوکنسانتره هاي آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشد 102,000 573,666,660 Rls. 19,844 $
14 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل تركمنستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 7,983 113,539,399 Rls. 3,914 $
15 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل تركمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 2,030 111,080,552 Rls. 3,813 $
16 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل تركمنستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,320 28,214,010 Rls. 944 $
مجموع کل
35,640,651,290 ريال
مجموع کل
1,214,349 دلار
[1]