آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04031090 ماست 60,213,365 1,643,942,867,048 Rls. 56,395,145 $
2 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,262,948 1,409,165,233,473 Rls. 48,319,691 $
3 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 8,023,965 565,270,657,836 Rls. 19,201,176 $
4 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 4,362,542 370,682,017,047 Rls. 12,756,593 $
5 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 3,484,365 368,620,972,937 Rls. 12,703,531 $
6 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 20,227,327 332,339,609,083 Rls. 11,413,442 $
7 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 2,903,100 331,141,280,600 Rls. 11,055,014 $
8 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 2,082,330 254,914,353,316 Rls. 8,688,192 $
9 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,248,532 69,480,182,258 Rls. 2,404,132 $
10 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 139,000 15,939,490,700 Rls. 532,097 $
11 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 251,352 13,164,572,729 Rls. 453,535 $
12 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 209,941 12,495,869,528 Rls. 429,678 $
13 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 241,965 9,008,764,810 Rls. 307,138 $
14 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 217,113 6,132,520,536 Rls. 211,870 $
15 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 6,118 5,582,094,850 Rls. 191,866 $
16 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 57,000 3,540,624,150 Rls. 121,856 $
17 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 55,780 3,002,432,240 Rls. 102,720 $
18 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 37,852 2,957,185,927 Rls. 102,274 $
19 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04071115 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد تخمکگذار 6,870 2,717,712,000 Rls. 96,015 $
20 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 5,725 2,004,264,000 Rls. 70,328 $
21 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 8,724 1,489,888,872 Rls. 50,456 $
22 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 14,180 1,212,347,460 Rls. 40,516 $
23 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 8,654 986,521,384 Rls. 33,005 $
24 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 8,531 954,107,040 Rls. 33,765 $
25 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 6,680 894,013,630 Rls. 30,024 $
26 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 7,500 674,998,815 Rls. 22,859 $
27 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 8,990 511,146,919 Rls. 17,464 $
28 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,740 390,692,791 Rls. 13,413 $
29 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 3,879 322,488,813 Rls. 10,861 $
30 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 10,350 175,268,850 Rls. 6,041 $
31 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 2,000 139,800,000 Rls. 4,939 $
32 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 1,620 138,505,140 Rls. 4,624 $
33 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 2,350 80,367,180 Rls. 2,683 $
34 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 2,304 65,661,696 Rls. 2,221 $
35 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 2,304 65,661,696 Rls. 2,210 $
36 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,200 59,847,900 Rls. 2,038 $
37 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 1,500 51,298,200 Rls. 1,712 $
38 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,000 28,499,000 Rls. 951 $
39 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 250 17,897,372 Rls. 599 $
مجموع کل
5,430,361,717,826 ريال
مجموع کل
185,836,677 دلار
[1]