آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 125,000 13,980,000,000 Rls. 493,906 $
2 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 425,000 12,838,799,500 Rls. 434,671 $
3 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل پاكستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 100,000 11,399,600,000 Rls. 390,238 $
4 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 50,000 5,699,800,000 Rls. 190,279 $
5 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل پاكستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 25,000 2,849,900,000 Rls. 97,844 $
6 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 48,000 1,422,604,800 Rls. 50,150 $
7 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل پاكستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 7,124 383,311,550 Rls. 12,889 $
مجموع کل
48,574,015,850 ريال
مجموع کل
1,669,977 دلار
[1]