آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد آلمان 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 733,922 35,947,043,172 Rls. 1,206,275 $
2 12 1394 يزد آلمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 72,250 17,212,482,000 Rls. 575,800 $
3 12 1394 يزد آلمان 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 97,668 13,109,643,536 Rls. 439,471 $
4 12 1394 يزد آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 52,500 12,513,983,500 Rls. 418,950 $
5 12 1394 يزد آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,640 12,439,293,570 Rls. 423,060 $
6 12 1394 يزد آلمان 52081200 پارچه هاي پنبه اي تار وپود باف ساده باف, سفيد نشده, باحدا قل 85%پنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 72,814 10,439,555,383 Rls. 356,809 $
7 12 1394 يزد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,750 2,353,373,248 Rls. 78,154 $
8 12 1394 يزد آلمان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 5,420 536,029,340 Rls. 18,902 $
9 12 1394 يزد آلمان 52113900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, رنگرزي شده, غيرمذکوردرجاي ديگر,باکمترا ز85 %پنبه,كه عمدتاً ... مترمربع بيش ا ز 200گرم 162 16,801,470 Rls. 567 $
مجموع کل
104,568,205,219 ريال
مجموع کل
3,517,988 دلار
[1]