آمار کل " صادرات به" کشور (اتريش) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 300,000 83,445,526,342 Rls. 2,825,027 $
2 12 1394 يزد اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 35,165 8,251,363,742 Rls. 280,537 $
3 12 1394 يزد اتريش 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 17,280 4,163,794,132 Rls. 138,997 $
4 12 1394 يزد اتريش 13019010 باريچه 1,100 936,210,000 Rls. 33,000 $
مجموع کل
96,796,894,216 ريال
مجموع کل
3,277,561 دلار
[1]