آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,147,484 15,395,994,567 Rls. 519,054 $
2 12 1394 يزد تاجيكستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 124,254 11,287,312,179 Rls. 376,797 $
3 12 1394 يزد تاجيكستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 167,404 7,076,550,500 Rls. 235,360 $
4 12 1394 يزد تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 29,000 2,518,650,000 Rls. 87,000 $
5 12 1394 يزد تاجيكستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,990 2,320,363,449 Rls. 77,972 $
6 12 1394 يزد تاجيكستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 92,990 2,128,355,120 Rls. 74,392 $
7 12 1394 يزد تاجيكستان 70193910 پشم شيشه 60,240 2,115,427,696 Rls. 71,738 $
8 12 1394 يزد تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 57,024 1,537,371,876 Rls. 51,321 $
9 12 1394 يزد تاجيكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 29,775 1,312,596,006 Rls. 43,789 $
10 12 1394 يزد تاجيكستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 10,500 1,047,131,750 Rls. 35,071 $
11 12 1394 يزد تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 43,951 977,352,721 Rls. 32,588 $
12 12 1394 يزد تاجيكستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 40,951 951,291,610 Rls. 32,737 $
13 12 1394 يزد تاجيكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 15,300 531,522,000 Rls. 18,360 $
14 12 1394 يزد تاجيكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,413 507,255,300 Rls. 17,730 $
15 12 1394 يزد تاجيكستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,600 455,747,008 Rls. 15,364 $
16 12 1394 يزد تاجيكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,595 233,160,750 Rls. 7,785 $
17 12 1394 يزد تاجيكستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 5,107 221,566,989 Rls. 7,511 $
18 12 1394 يزد تاجيكستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 2,100 188,924,400 Rls. 6,300 $
19 12 1394 يزد تاجيكستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 2,000 179,700,000 Rls. 6,000 $
20 12 1394 يزد تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,800 48,857,580 Rls. 1,620 $
21 12 1394 يزد تاجيكستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 205 18,423,555 Rls. 615 $
22 12 1394 يزد تاجيكستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,200 14,476,320 Rls. 480 $
23 12 1394 يزد تاجيكستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,000 3,594,780 Rls. 120 $
24 12 1394 يزد تاجيكستان 25221000 آهک زنده 500 1,198,200 Rls. 40 $
مجموع کل
51,072,824,356 ريال
مجموع کل
1,719,745 دلار
[1]