آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد جمهوري عربي سوريه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,507,767 345,673,971,204 Rls. 11,449,312 $
مجموع کل
345,673,971,204 ريال
مجموع کل
11,449,312 دلار
[1]