آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,088,839,945 6,825,218,452,189 Rls. 231,605,434 $
2 12 1394 يزد عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 1,400,881 372,071,217,024 Rls. 12,615,338 $
3 12 1394 يزد عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 16,887,915 181,451,065,357 Rls. 6,176,835 $
4 12 1394 يزد عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 4,336,711 153,362,862,865 Rls. 5,205,583 $
5 12 1394 يزد عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 1,477,755 129,869,277,445 Rls. 4,368,897 $
6 12 1394 يزد عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 13,377,206 116,742,185,834 Rls. 3,935,845 $
7 12 1394 يزد عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,686,320 88,333,056,000 Rls. 2,949,252 $
8 12 1394 يزد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 1,630,612 78,794,610,369 Rls. 2,637,928 $
9 12 1394 يزد عراق 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 150,090 63,005,593,380 Rls. 2,126,371 $
10 12 1394 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,240,795 62,474,956,648 Rls. 2,105,568 $
11 12 1394 يزد عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 228,395 58,690,806,873 Rls. 2,007,730 $
12 12 1394 يزد عراق 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 166,316 43,312,803,572 Rls. 1,453,006 $
13 12 1394 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,188,697 43,032,556,296 Rls. 1,426,430 $
14 12 1394 يزد عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 331,540 30,008,070,205 Rls. 995,620 $
15 12 1394 يزد عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 490,145 22,180,433,939 Rls. 744,167 $
16 12 1394 يزد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 492,362 22,099,660,944 Rls. 736,342 $
17 12 1394 يزد عراق 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 225,000 19,761,502,500 Rls. 675,000 $
18 12 1394 يزد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 206,407 18,696,825,264 Rls. 619,221 $
19 12 1394 يزد عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 204,548 18,390,155,361 Rls. 613,648 $
20 12 1394 يزد عراق 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 137,750 16,406,591,200 Rls. 551,000 $
21 12 1394 يزد عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 373,438 14,129,709,334 Rls. 485,387 $
22 12 1394 يزد عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 139,095 13,793,944,746 Rls. 459,604 $
23 12 1394 يزد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 545,460 12,983,744,864 Rls. 436,368 $
24 12 1394 يزد عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 142,570 12,890,081,131 Rls. 427,709 $
25 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي يزد عراق 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 782,346 11,321,838,816 Rls. 377,993 $
26 12 1394 يزد عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 2,716,680 10,575,517,908 Rls. 353,583 $
27 12 1394 يزد عراق 02089000 گوشت واحشاء خوراکي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر، تازه ، سرد کرده يا يخ زده 47,729 9,991,400,846 Rls. 334,026 $
28 12 1394 يزد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 42,104 9,660,486,345 Rls. 331,649 $
29 12 1394 يزد عراق 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 71,997 9,587,978,226 Rls. 323,929 $
30 12 1394 يزد عراق 76141010 کابل هاي هوا يي بالاترا ز630کيلو ولت از آلومينيوم بامغزي ازفولاد عايق نشده براي مصرف برق 41,200 8,410,581,200 Rls. 288,400 $
31 12 1394 يزد عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 86,200 7,755,371,100 Rls. 258,603 $
32 12 1394 يزد عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 327,351 7,427,082,699 Rls. 247,554 $
33 12 1394 يزد عراق 55134900 ساير پارچه تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,...بوزن مترمربع حدا کثر170گرم 41,083 7,043,224,289 Rls. 236,227 $
34 12 1394 يزد عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 29,970 6,965,300,727 Rls. 230,769 $
35 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي يزد عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 521,549 6,841,302,492 Rls. 227,414 $
36 12 1394 يزد عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 64,403 5,716,589,868 Rls. 193,209 $
37 12 1394 يزد عراق 02075500 سايرقطعات واحشاء از غازها، منجمد 23,400 4,917,708,600 Rls. 163,800 $
38 12 1394 يزد عراق 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 20,685 4,360,067,040 Rls. 144,795 $
39 12 1394 يزد عراق 57029190 ---ساير غير مخملي باف، آماده مصرف از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان 37,260 3,906,040,320 Rls. 130,414 $
40 12 1394 يزد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,500 3,684,653,280 Rls. 123,750 $
41 12 1394 يزد عراق 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 205,557 3,672,199,510 Rls. 121,902 $
42 12 1394 يزد عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 17,040 3,561,700,800 Rls. 119,280 $
43 12 1394 يزد عراق 02075400 سايرقطعات واحشاء از غازها ، تازه يا سردكرده 14,950 3,155,370,400 Rls. 104,650 $
44 12 1394 يزد عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 25,200 2,989,539,600 Rls. 100,800 $
45 12 1394 يزد عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 31,485 2,853,692,587 Rls. 94,456 $
46 12 1394 يزد عراق 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 50,400 2,738,013,120 Rls. 90,720 $
47 12 1394 يزد عراق 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 257,876 2,709,350,556 Rls. 90,260 $
48 12 1394 يزد عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 174,130 2,629,352,301 Rls. 87,165 $
49 12 1394 يزد عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 105,970 2,558,878,784 Rls. 84,776 $
50 12 1394 يزد عراق 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 77,000 2,422,950,120 Rls. 81,620 $
51 12 1394 يزد عراق 38089322 - - - - LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 9,300 2,323,110,240 Rls. 77,190 $
52 12 1394 يزد عراق 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 120,308 2,218,503,743 Rls. 74,206 $
53 12 1394 يزد عراق 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 16,034 2,171,080,044 Rls. 72,153 $
54 12 1394 يزد عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 149,150 1,910,126,960 Rls. 63,855 $
55 12 1394 يزد عراق 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 39,580 1,859,324,520 Rls. 61,914 $
56 12 1394 يزد عراق 80070090 ساير غير از ورقه ونوارهاي (foil) از قلع (حتي چاپ شده يا ملحق شده بر روي كاغذ ، مقوا ، مواد پلاستيك يا روي تكيه گاه از مواد بالاتر از 0.2 ميليمتر 45,800 1,824,562,080 Rls. 60,456 $
57 12 1394 يزد عراق 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 16,570 1,737,210,270 Rls. 57,994 $
58 12 1394 يزد عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,100 1,537,204,500 Rls. 51,300 $
59 12 1394 يزد عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 982,700 1,344,503,506 Rls. 44,536 $
60 12 1394 يزد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 101,000 1,147,725,986 Rls. 40,662 $
61 12 1394 يزد عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,032 1,061,657,600 Rls. 36,160 $
62 12 1394 يزد عراق 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 20,214 977,116,504 Rls. 32,342 $
63 12 1394 يزد عراق 54079400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 8,000 959,040,000 Rls. 32,000 $
64 12 1394 يزد عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 76,270 910,773,028 Rls. 30,192 $
65 12 1394 يزد عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 46,000 895,654,500 Rls. 29,900 $
66 12 1394 يزد عراق 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 103,500 830,292,525 Rls. 27,945 $
67 12 1394 يزد عراق 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 24,850 789,018,314 Rls. 26,343 $
68 12 1394 يزد عراق 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 7,793 705,578,220 Rls. 23,379 $
69 12 1394 يزد عراق 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 7,629 669,807,918 Rls. 22,887 $
70 12 1394 يزد عراق 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 23,960 649,335,168 Rls. 21,564 $
71 12 1394 يزد عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1,080 619,273,080 Rls. 20,520 $
72 12 1394 يزد عراق 69051000 سفال پوشش بام ا زسرا ميک. 21,000 594,272,700 Rls. 19,740 $
73 12 1394 يزد عراق 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 32,000 557,290,800 Rls. 19,200 $
74 12 1394 يزد عراق 70169090 بلوک برا ي فرش کردن لوح آجرچهارگوش کاشي وهمانند ازشيشه فشرده ياقالبي شيشه هاي رنگين جفت وجورشده منقوش ،شيشه متخلخل 20,194 425,302,080 Rls. 14,136 $
75 12 1394 يزد عراق 69089040 كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 53,110 411,524,256 Rls. 13,728 $
76 12 1394 يزد عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 95,153 362,235,480 Rls. 12,036 $
77 12 1394 يزد عراق 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 93,920 333,477,782 Rls. 11,288 $
78 12 1394 يزد عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 92,155 325,536,462 Rls. 11,058 $
79 12 1394 يزد عراق 70072190 سايرشيشه هاي ا يمني چندلايه برا ي نصب درنوا قل زميني,هوا پيما,فضاپيماياکشتي بجزموا ردمذکور 21,900 321,144,300 Rls. 10,755 $
80 12 1394 يزد عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 22,810 240,949,136 Rls. 7,984 $
81 12 1394 يزد عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 5,300 204,701,900 Rls. 6,890 $
82 12 1394 يزد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 9,750 189,325,500 Rls. 6,500 $
83 12 1394 يزد عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 7,717 91,276,416 Rls. 3,087 $
84 12 1394 يزد عراق 04031090 ماست 2,380 65,856,147 Rls. 2,261 $
85 12 1394 يزد عراق 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 216 48,602,040 Rls. 1,720 $
86 12 1394 يزد عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,200 31,136,400 Rls. 1,080 $
87 12 1394 يزد عراق 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 130 23,539,620 Rls. 780 $
88 12 1394 يزد عراق 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 263 15,758,960 Rls. 526 $
89 12 1394 يزد عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 14 964,686 Rls. 33 $
مجموع کل
8,596,540,148,245 ريال
مجموع کل
291,350,325 دلار
[1]