آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد فدراسيون روسيه 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 159,331 49,288,500,653 Rls. 1,687,613 $
2 12 1394 يزد فدراسيون روسيه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 81,500 19,628,096,900 Rls. 661,861 $
3 12 1394 يزد فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,900 18,213,072,000 Rls. 631,200 $
4 12 1394 يزد فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,373,285 9,184,141,060 Rls. 312,190 $
5 12 1394 يزد فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,100 2,413,570,500 Rls. 84,150 $
6 12 1394 يزد فدراسيون روسيه 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 360 10,598,040 Rls. 360 $
مجموع کل
98,737,979,153 ريال
مجموع کل
3,377,374 دلار
[1]