آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 7,028,862 74,474,687,184 Rls. 2,546,963 $
2 12 1394 يزد قطر 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 75,000 19,738,327,500 Rls. 657,500 $
3 12 1394 يزد قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 69,900 16,372,979,000 Rls. 570,150 $
4 12 1394 يزد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,015 3,460,201,335 Rls. 117,045 $
5 12 1394 يزد قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,345,392,500 Rls. 82,500 $
6 12 1394 يزد قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 114,645 971,871,258 Rls. 34,336 $
7 12 1394 يزد قطر 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 190,705 890,190,571 Rls. 30,384 $
8 12 1394 يزد قطر 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 2,364 53,433,987 Rls. 1,888 $
9 12 1394 يزد قطر 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 2,364 23,396,796 Rls. 827 $
مجموع کل
118,330,480,131 ريال
مجموع کل
4,041,592 دلار
[1]