آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 780,000 217,418,074,308 Rls. 7,290,655 $
2 12 1394 يزد هلند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 4,047,728 192,683,661,701 Rls. 6,476,365 $
3 12 1394 يزد هلند 72027000 فروموليبدن. 180,000 66,875,839,475 Rls. 2,269,048 $
4 12 1394 يزد هلند 28419000 سايرا ملاح ا سيدهاي ا کسومتاليک ياپرا کسومتاليک، غير از موارد مذكور در شماره هاي 28418000 تا 28413000 150 10,398,691,640 Rls. 349,835 $
5 12 1394 يزد هلند 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 76,256 1,657,167,432 Rls. 54,904 $
6 12 1394 يزد هلند 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 50,824 1,104,376,740 Rls. 36,593 $
مجموع کل
490,137,811,296 ريال
مجموع کل
16,477,400 دلار
[1]