آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 35,023,919 298,836,247,467 Rls. 10,119,216 $
2 12 1394 يزد هند 72027000 فروموليبدن. 20,000 6,274,878,840 Rls. 209,372 $
3 12 1394 يزد هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,966,997,850 Rls. 165,843 $
4 12 1394 يزد هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 2,100 1,533,579,000 Rls. 51,000 $
5 12 1394 يزد هند 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 46,594 1,125,071,325 Rls. 37,275 $
6 12 1394 يزد هند 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 23,518 248,449,992 Rls. 8,232 $
7 12 1394 يزد هند 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 27,000 129,428,992 Rls. 4,288 $
مجموع کل
313,114,653,466 ريال
مجموع کل
10,595,226 دلار
[1]