آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,147,500 43,130,796,632 Rls. 1,449,893 $
2 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 616,000 22,682,349,054 Rls. 762,376 $
3 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 551,875 13,570,631,681 Rls. 456,777 $
4 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 210,000 11,661,533,600 Rls. 386,400 $
5 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 110,000 3,986,664,000 Rls. 132,000 $
6 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 44,000 1,402,151,500 Rls. 49,621 $
7 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 22,500 854,764,178 Rls. 28,514 $
8 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 22,000 160,609,064 Rls. 5,321 $
مجموع کل
97,449,499,709 ريال
مجموع کل
3,270,903 دلار
[1]