آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 4,425,000 158,251,421,424 Rls. 5,368,490 $
2 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,020,262 36,046,270,168 Rls. 1,234,061 $
3 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شکل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 894,000 32,988,479,694 Rls. 1,097,394 $
4 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 240,000 6,953,030,347 Rls. 230,393 $
5 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 140,250 5,292,446,415 Rls. 176,657 $
6 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 122,500 4,722,975,159 Rls. 158,623 $
7 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 62,000 3,043,760,800 Rls. 101,800 $
8 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 45,000 2,592,159,252 Rls. 86,547 $
9 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 72,000 2,436,103,578 Rls. 80,660 $
10 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 60,000 2,173,896,000 Rls. 72,000 $
11 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 44,000 1,364,242,250 Rls. 45,250 $
مجموع کل
255,864,785,087 ريال
مجموع کل
8,651,875 دلار
[1]