آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 10,141,984 939,556,764,887 Rls. 31,440,151 $
2 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 32,600,000 691,101,360,620 Rls. 25,909,176 $
3 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 357,500 15,141,749,989 Rls. 504,534 $
4 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 105,600 4,641,015,456 Rls. 165,249 $
مجموع کل
1,650,440,890,952 ريال
مجموع کل
58,019,110 دلار
[1]