آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 136,748,867 1,269,842,455,677 Rls. 42,668,838 $
2 12 1394 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 85,810,632 803,164,664,725 Rls. 27,399,102 $
3 12 1394 پرويزخان عراق 04031090 ماست 21,626,688 661,575,180,706 Rls. 22,288,335 $
4 12 1394 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 47,769,043 604,941,451,774 Rls. 20,061,658 $
5 12 1394 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,297,435 603,356,246,962 Rls. 20,435,081 $
6 12 1394 پرويزخان عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 457,464,950 568,840,570,638 Rls. 19,256,166 $
7 12 1394 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,871,331 519,171,047,451 Rls. 17,504,415 $
8 12 1394 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,354,764 473,851,031,158 Rls. 19,101,603 $
9 12 1394 پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 8,324,688 443,719,052,121 Rls. 14,909,851 $
10 12 1394 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 4,605,030 439,947,267,641 Rls. 14,838,438 $
11 12 1394 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,544,534 401,277,343,543 Rls. 13,610,892 $
12 12 1394 پرويزخان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 19,861,078 377,592,030,137 Rls. 12,739,618 $
13 12 1394 پرويزخان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,861,782 373,368,925,575 Rls. 12,457,290 $
14 12 1394 پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 4,200,832 370,117,102,557 Rls. 12,599,836 $
15 12 1394 پرويزخان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 4,127,505 366,998,337,573 Rls. 12,366,456 $
16 12 1394 پرويزخان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 2,186,377 294,785,330,260 Rls. 10,052,211 $
17 12 1394 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,512,203 291,754,187,530 Rls. 9,843,883 $
18 12 1394 پرويزخان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,821,579 285,248,645,063 Rls. 9,534,020 $
19 12 1394 پرويزخان عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 3,163,971 276,844,797,086 Rls. 9,456,003 $
20 12 1394 پرويزخان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 20,674,901 256,767,929,081 Rls. 8,679,007 $
21 12 1394 پرويزخان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 2,853,815 249,812,739,420 Rls. 8,543,211 $
22 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 26,104,455 236,758,418,079 Rls. 8,344,279 $
23 12 1394 پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 3,750,617 214,134,145,305 Rls. 7,240,947 $
24 12 1394 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 3,752,054 211,462,158,409 Rls. 7,117,832 $
25 12 1394 پرويزخان عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,421,587 210,009,713,901 Rls. 7,207,680 $
26 12 1394 پرويزخان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 29,475,378 192,379,509,514 Rls. 6,574,924 $
27 12 1394 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,229,090 177,345,990,944 Rls. 5,904,951 $
28 12 1394 پرويزخان عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 1,931,666 174,098,800,578 Rls. 5,794,998 $
29 12 1394 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,967,837 173,775,779,835 Rls. 5,902,485 $
30 12 1394 پرويزخان عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,173,801 123,399,893,326 Rls. 4,108,424 $
31 12 1394 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 9,434,304 109,832,259,064 Rls. 3,768,614 $
32 12 1394 پرويزخان عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 5,873,754 108,285,120,263 Rls. 3,641,703 $
33 12 1394 پرويزخان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 1,382,090 107,365,828,625 Rls. 3,596,220 $
34 12 1394 پرويزخان عراق 39269060 پريفرم (PET) 2,022,518 100,321,834,407 Rls. 3,436,658 $
35 12 1394 پرويزخان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 805,830 97,189,606,760 Rls. 3,223,317 $
36 12 1394 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 14,928,350 94,391,621,062 Rls. 3,295,324 $
37 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 14,502,015 90,697,062,036 Rls. 3,188,983 $
38 12 1394 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,606,650 86,902,030,002 Rls. 2,921,556 $
39 12 1394 پرويزخان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 3,196,686 85,589,549,188 Rls. 2,853,996 $
40 12 1394 پرويزخان عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,956,240 83,225,410,893 Rls. 2,835,071 $
41 12 1394 پرويزخان عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,048,620 82,490,241,225 Rls. 2,771,836 $
42 12 1394 پرويزخان عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 1,781,351 77,079,314,306 Rls. 2,597,437 $
43 12 1394 پرويزخان عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 2,192,665 76,544,496,520 Rls. 2,552,184 $
44 12 1394 پرويزخان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 572,798 73,862,252,046 Rls. 2,469,440 $
45 12 1394 پرويزخان عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 820,435 71,964,793,625 Rls. 2,438,551 $
46 12 1394 پرويزخان عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 789,060 69,794,593,890 Rls. 2,366,327 $
47 12 1394 پرويزخان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 765,167 68,876,794,845 Rls. 2,295,501 $
48 12 1394 پرويزخان عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 788,200 68,658,852,480 Rls. 2,296,918 $
49 12 1394 پرويزخان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 776,830 68,158,799,636 Rls. 2,268,043 $
50 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 5,474,190 65,012,350,193 Rls. 2,276,088 $
51 12 1394 پرويزخان عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 687,972 60,415,204,681 Rls. 2,063,173 $
52 12 1394 پرويزخان عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 669,862 58,385,477,340 Rls. 2,009,472 $
53 12 1394 پرويزخان عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 862,825 52,762,786,010 Rls. 1,793,905 $
54 12 1394 پرويزخان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 22,114,200 50,827,512,480 Rls. 1,714,499 $
55 12 1394 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 4,214,320 49,677,172,353 Rls. 1,741,637 $
56 12 1394 پرويزخان عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 541,582 49,628,148,781 Rls. 2,246,814 $
57 12 1394 پرويزخان عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 275,498 49,432,211,526 Rls. 1,652,956 $
58 12 1394 پرويزخان عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 6,537,985 49,018,346,871 Rls. 1,652,136 $
59 12 1394 پرويزخان عراق 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 464,459 48,391,813,392 Rls. 1,625,493 $
60 12 1394 پرويزخان عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 4,299,620 47,785,967,537 Rls. 1,588,675 $
61 12 1394 پرويزخان عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 346,695 46,468,032,465 Rls. 1,579,817 $
62 12 1394 پرويزخان عراق 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,789,543 46,425,383,518 Rls. 1,575,032 $
63 12 1394 پرويزخان عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 429,557 42,838,461,055 Rls. 1,430,277 $
64 12 1394 پرويزخان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 483,650 42,381,454,980 Rls. 1,417,516 $
65 12 1394 پرويزخان عراق 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 1,080,285 42,027,685,475 Rls. 1,449,118 $
66 12 1394 پرويزخان عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 408,480 40,969,296,850 Rls. 1,363,165 $
67 12 1394 پرويزخان عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 490,697 36,545,099,392 Rls. 1,217,719 $
68 12 1394 پرويزخان عراق 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 237,790 35,172,202,439 Rls. 1,173,807 $
69 12 1394 پرويزخان عراق 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 387,670 34,291,418,970 Rls. 1,162,652 $
70 12 1394 پرويزخان عراق 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 1,311,410 32,353,108,998 Rls. 1,088,734 $
71 12 1394 پرويزخان عراق 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 431,048 28,455,426,872 Rls. 948,310 $
72 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 2,449,410 27,608,713,098 Rls. 977,397 $
73 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,226,825 26,473,016,959 Rls. 930,913 $
74 12 1394 پرويزخان عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 312,250 25,873,191,810 Rls. 864,190 $
75 12 1394 پرويزخان عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 629,831 25,289,348,826 Rls. 854,192 $
76 12 1394 پرويزخان عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 265,897 25,279,796,947 Rls. 844,923 $
77 12 1394 پرويزخان عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 731,995 25,139,770,094 Rls. 880,183 $
78 12 1394 پرويزخان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,391,420 24,780,647,814 Rls. 833,715 $
79 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,283,355 23,628,848,185 Rls. 795,441 $
80 12 1394 پرويزخان عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 248,466 22,946,290,665 Rls. 766,371 $
81 12 1394 پرويزخان عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 220,142 22,154,312,274 Rls. 739,548 $
82 12 1394 پرويزخان عراق 25202000 ک گچ 25,084,115 20,278,516,565 Rls. 697,039 $
83 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 638,240 19,987,936,015 Rls. 704,492 $
84 12 1394 پرويزخان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 718,591 19,217,339,084 Rls. 641,266 $
85 12 1394 پرويزخان عراق 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 942,780 18,266,250,659 Rls. 639,526 $
86 12 1394 پرويزخان عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,779,270 17,057,219,853 Rls. 569,198 $
87 12 1394 پرويزخان عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 101,100 16,995,977,535 Rls. 578,236 $
88 12 1394 پرويزخان عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 132,087 16,731,624,711 Rls. 554,163 $
89 12 1394 پرويزخان عراق 07099100 آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد 1,095,135 16,678,284,080 Rls. 590,258 $
90 12 1394 پرويزخان عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 1,229,578 16,190,939,902 Rls. 546,998 $
91 12 1394 پرويزخان عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 141,154 16,090,969,241 Rls. 534,720 $
92 12 1394 پرويزخان عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 151,590 15,538,732,442 Rls. 519,536 $
93 12 1394 پرويزخان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 996,640 15,224,182,272 Rls. 508,303 $
94 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 169,050 14,063,969,550 Rls. 494,927 $
95 12 1394 پرويزخان عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 13,642,760 14,013,302,877 Rls. 474,075 $
96 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 195,072 13,821,492,658 Rls. 487,186 $
97 12 1394 پرويزخان عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 203,102 13,123,831,404 Rls. 441,088 $
98 12 1394 پرويزخان عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 147,620 12,945,133,380 Rls. 442,421 $
99 12 1394 پرويزخان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 671,550 12,357,065,862 Rls. 423,738 $
100 12 1394 پرويزخان عراق 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 204,384 12,283,402,898 Rls. 410,091 $
مجموع کل
14,826,875,877,280 ريال
مجموع کل
504,875,243 دلار