آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 چابهار پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 54,000,000 53,024,260,500 Rls. 1,876,500 $
2 12 1394 چابهار پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,834,650 23,196,600,793 Rls. 769,583 $
3 12 1394 منطقه آزادچابهار پاكستان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 220,000 6,476,140,000 Rls. 220,000 $
4 12 1394 چابهار پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 50,000 2,846,400,000 Rls. 100,000 $
5 12 1394 چابهار پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 215,480 2,718,123,818 Rls. 92,255 $
6 12 1394 چابهار پاكستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 39,600 2,175,978,420 Rls. 75,240 $
7 12 1394 منطقه آزادچابهار پاكستان 27101910 روغن موتور 59,015 569,499,216 Rls. 19,906 $
8 12 1394 چابهار پاكستان 46012900 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازساير مواد گياهي غير مذكور . 120 8,989,500 Rls. 300 $
مجموع کل
91,015,992,247 ريال
مجموع کل
3,153,784 دلار
[1]