آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (چوئبده)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 چوئبده كويت 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 1,232,990 178,857,944,400 Rls. 6,072,785 $
2 12 1394 چوئبده كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 595,105 41,240,266,236 Rls. 1,424,484 $
3 12 1394 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 170,005 38,424,943,520 Rls. 1,335,087 $
4 12 1394 چوئبده كويت 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 190,960 26,883,250,350 Rls. 953,019 $
5 12 1394 چوئبده كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 101,676 12,698,357,021 Rls. 426,058 $
6 12 1394 چوئبده كويت 07031000 پيازوموسير 984,811 12,554,003,308 Rls. 424,363 $
7 12 1394 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 1,287,580 9,184,954,383 Rls. 309,205 $
8 12 1394 چوئبده كويت 03025900 ساير ماهي ها بجز ماهي كاد، هادداك، آلاسكاپولاك، بلووايتينگ باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 133,040 9,143,677,484 Rls. 305,425 $
9 12 1394 چوئبده كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 424,419 5,050,883,207 Rls. 168,924 $
10 12 1394 چوئبده كويت 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 139,203 1,734,210,027 Rls. 58,462 $
11 12 1394 چوئبده كويت 08081000 سيب , تازه 124,320 1,532,776,306 Rls. 51,392 $
12 12 1394 چوئبده كويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 35,790 1,514,653,397 Rls. 51,490 $
13 12 1394 چوئبده كويت 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 10,190 1,100,829,883 Rls. 37,616 $
14 12 1394 چوئبده كويت 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 2,985 682,275,818 Rls. 23,002 $
15 12 1394 چوئبده كويت 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 20,728 393,464,704 Rls. 13,135 $
16 12 1394 چوئبده كويت 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 3,540 307,449,000 Rls. 10,620 $
17 12 1394 چوئبده كويت 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 3,600 262,676,880 Rls. 9,336 $
18 12 1394 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 19,470 244,958,389 Rls. 8,177 $
19 12 1394 چوئبده كويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 6,498 223,883,550 Rls. 7,817 $
20 12 1394 چوئبده كويت 04011000 شيروخامه شيرکه ميزا ن موا د چرب آن يک درصد وزني بيشتر نباشد,تغليظ نشده يا شيرين نشده 2,400 212,889,600 Rls. 7,200 $
21 12 1394 چوئبده كويت 01061990 ساير پستاندا را ن زنده به جزبراي تحقيقات پزشكي . 3,940 169,946,061 Rls. 5,673 $
22 12 1394 چوئبده كويت 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 17,867 160,561,945 Rls. 5,704 $
23 12 1394 چوئبده كويت 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 3,284 136,576,870 Rls. 4,597 $
24 12 1394 چوئبده كويت 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,782 88,435,875 Rls. 3,025 $
25 12 1394 چوئبده كويت 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,656 40,647,578 Rls. 1,357 $
مجموع کل
342,844,515,792 ريال
مجموع کل
11,717,954 دلار
[1]