آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (گرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 گرگان تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,627,835 88,647,765,028 Rls. 3,059,843 $
2 12 1394 گرگان تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 392,600 34,917,708,900 Rls. 1,177,740 $
3 12 1394 گرگان تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 545,262 8,039,204,149 Rls. 272,635 $
4 12 1394 گرگان تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 548,980 6,481,412,394 Rls. 219,550 $
5 12 1394 گرگان تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 49,020 4,371,266,700 Rls. 147,060 $
6 12 1394 گرگان تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 27,373 3,273,745,368 Rls. 109,501 $
7 12 1394 گرگان تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 35,200 3,087,150,000 Rls. 105,600 $
8 12 1394 گرگان تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 98,908 1,980,813,350 Rls. 69,235 $
9 12 1394 گرگان تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 8,500 762,195,000 Rls. 25,500 $
10 12 1394 گرگان تركمنستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,500 673,965,000 Rls. 22,502 $
11 12 1394 گرگان تركمنستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 5,700 657,324,000 Rls. 22,800 $
12 12 1394 گرگان تركمنستان 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 29,395 503,051,912 Rls. 17,049 $
13 12 1394 گرگان تركمنستان 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 4,325 363,209,175 Rls. 12,933 $
14 12 1394 گرگان تركمنستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2,915 357,006,160 Rls. 11,956 $
15 12 1394 گرگان تركمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 24,550 274,580,229 Rls. 9,427 $
16 12 1394 گرگان تركمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,110 221,937,408 Rls. 7,506 $
17 12 1394 گرگان تركمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 970 48,030,423 Rls. 1,649 $
مجموع کل
154,660,365,196 ريال
مجموع کل
5,292,485 دلار
[1]