آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (گرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 گرگان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 5,249,472 305,601,218,930 Rls. 10,496,717 $
2 12 1394 گرگان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 584,091 51,116,159,532 Rls. 1,754,347 $
3 12 1394 گرگان عراق 04031090 ماست 1,635,618 45,948,536,052 Rls. 1,571,685 $
4 12 1394 گرگان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 644,347 19,085,142,887 Rls. 643,033 $
5 12 1394 گرگان عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 296,798 8,412,300,270 Rls. 290,286 $
6 12 1394 گرگان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 58,226 4,928,511,498 Rls. 168,800 $
7 12 1394 گرگان عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 36,640 1,426,768,928 Rls. 47,637 $
8 12 1394 گرگان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 19,104 988,517,376 Rls. 33,432 $
9 12 1394 گرگان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 8,460 714,601,818 Rls. 24,534 $
مجموع کل
438,221,757,291 ريال
مجموع کل
15,030,471 دلار
[1]