آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 گناوه قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 507,291 75,566,672,450 Rls. 2,536,552 $
2 12 1394 گناوه قطر 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 170,955 25,995,219,190 Rls. 902,625 $
3 12 1394 گناوه قطر 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 30,015 1,348,889,080 Rls. 45,023 $
مجموع کل
102,910,780,720 ريال
مجموع کل
3,484,200 دلار
[1]