آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 آستارا آذربايجان 39012090 ک ک ک ساير: 990,185 37,501,622,139 Rls. 1,144,896 $
2 6 1396 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 268,034 31,745,113,942 Rls. 956,210 $
3 4 1396 آستارا آذربايجان 39012010 ک ک ک گريد لوله: 806,265 30,994,036,298 Rls. 951,532 $
4 3 1396 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 253,952 27,689,174,346 Rls. 853,289 $
5 12 1396 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 173,900 27,175,187,400 Rls. 727,400 $
6 7 1396 آستارا آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 5,786,832 26,419,892,325 Rls. 778,476 $
7 12 1396 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,383,488 25,657,811,597 Rls. 688,737 $
8 2 1396 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 231,611 24,680,020,015 Rls. 760,791 $
9 5 1396 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 239,222 24,427,253,986 Rls. 745,172 $
10 10 1396 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 223,816 24,190,325,520 Rls. 671,148 $
11 11 1396 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 215,600 23,799,320,310 Rls. 646,800 $
12 5 1396 آستارا آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 5,281,386 23,763,598,784 Rls. 725,553 $
13 1 1396 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 208,716 23,506,380,490 Rls. 724,940 $
14 12 1396 آستارا آذربايجان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,877,518 22,828,942,779 Rls. 610,470 $
15 12 1396 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 203,780 22,821,163,980 Rls. 611,340 $
16 9 1396 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 178,463 22,426,057,187 Rls. 633,393 $
17 12 1396 آستارا آذربايجان 90283011 کنتور برق تک فاز الکترومکان?ک? 11,299 22,287,162,450 Rls. 597,527 $
18 7 1396 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 195,085 22,149,398,327 Rls. 653,621 $
19 3 1396 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 548,009 21,781,567,858 Rls. 671,294 $
20 11 1396 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,173,486 21,266,790,505 Rls. 578,200 $
21 12 1396 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 147,188 21,009,665,360 Rls. 563,632 $
22 3 1396 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 203,505 20,819,989,200 Rls. 641,595 $
23 5 1396 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 209,962 20,445,865,419 Rls. 624,849 $
24 11 1396 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 157,933 20,384,428,814 Rls. 551,916 $
25 6 1396 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 223,474 20,203,795,625 Rls. 608,445 $
26 9 1396 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 207,910 19,652,861,010 Rls. 555,966 $
27 12 1396 آستارا آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 893,399 18,293,446,695 Rls. 489,705 $
28 12 1396 آستارا آذربايجان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 1,229,006 18,289,320,666 Rls. 489,973 $
29 2 1396 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 413,349 17,937,981,841 Rls. 552,954 $
30 9 1396 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,076,332 17,649,309,784 Rls. 498,931 $
31 10 1396 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 127,952 17,531,546,945 Rls. 486,709 $
32 9 1396 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 108,537 17,029,058,298 Rls. 482,067 $
33 4 1396 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 180,735 17,018,630,975 Rls. 523,277 $
34 2 1396 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 160,373 16,236,843,311 Rls. 500,519 $
35 7 1396 آستارا آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 223,330 16,149,807,734 Rls. 477,555 $
36 12 1396 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 354,456 16,126,140,195 Rls. 431,885 $
37 8 1396 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 134,924 16,086,932,840 Rls. 459,408 $
38 10 1396 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 767,472 15,913,815,019 Rls. 441,151 $
39 10 1396 آستارا آذربايجان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 1,103,408 15,858,289,134 Rls. 441,788 $
40 2 1396 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 295,392 15,220,106,277 Rls. 469,131 $
41 11 1396 آستارا آذربايجان 69073000 ک ک مکعب­ها? موزائ?ک­کار? و همانند، به استثنا? آنها?? که مشمول شماره فرع? 40 6907 م?­شوند. 3,811,022 15,215,063,254 Rls. 413,860 $
42 7 1396 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 360,111 15,174,315,713 Rls. 447,434 $
43 7 1396 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 159,972 14,912,874,771 Rls. 440,773 $
44 12 1396 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 348,322 14,880,469,907 Rls. 398,568 $
45 10 1396 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 96,614 14,509,913,894 Rls. 405,551 $
46 5 1396 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 101,868 14,287,732,415 Rls. 436,495 $
47 2 1396 آستارا آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 164,232 13,893,214,120 Rls. 428,274 $
48 8 1396 آستارا آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 3,066,617 13,704,271,774 Rls. 394,587 $
49 8 1396 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 93,887 13,677,596,206 Rls. 392,732 $
50 4 1396 آستارا آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 3,544,723 13,665,252,013 Rls. 419,932 $
51 11 1396 آستارا آذربايجان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 916,577 13,489,463,384 Rls. 366,529 $
52 10 1396 آستارا آذربايجان 69073000 ک ک مکعب­ها? موزائ?ک­کار? و همانند، به استثنا? آنها?? که مشمول شماره فرع? 40 6907 م?­شوند. 3,325,210 13,134,115,290 Rls. 364,105 $
53 8 1396 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 124,470 13,085,283,200 Rls. 377,440 $
54 3 1396 آستارا آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,067,272 12,523,153,868 Rls. 385,920 $
55 3 1396 آستارا آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 143,824 12,332,403,268 Rls. 380,051 $
56 10 1396 آستارا آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 582,505 12,215,086,299 Rls. 340,884 $
57 6 1396 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 4,121,450 12,196,923,124 Rls. 367,337 $
58 4 1396 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 138,227 11,742,687,387 Rls. 360,735 $
59 1 1396 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 286,822 11,710,211,816 Rls. 361,120 $
60 4 1396 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 128,512 11,648,265,952 Rls. 358,100 $
61 11 1396 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 268,884 11,627,020,300 Rls. 315,274 $
62 9 1396 آستارا آذربايجان 69073000 ک ک مکعب­ها? موزائ?ک­کار? و همانند، به استثنا? آنها?? که مشمول شماره فرع? 40 6907 م?­شوند. 2,933,952 11,560,869,533 Rls. 325,807 $
63 8 1396 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 989,260 11,422,620,313 Rls. 329,185 $
64 3 1396 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 132,755 11,172,311,507 Rls. 344,278 $
65 2 1396 آستارا آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 2,128,861 11,053,682,785 Rls. 340,744 $
66 1 1396 آستارا آذربايجان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 757,555 11,052,779,748 Rls. 340,893 $
67 9 1396 آستارا آذربايجان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 86,900 11,032,143,254 Rls. 311,633 $
68 11 1396 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 114,483 10,989,853,070 Rls. 297,798 $
69 9 1396 آستارا آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 118,074 10,805,652,403 Rls. 305,867 $
70 5 1396 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 116,922 10,790,463,778 Rls. 329,914 $
71 1 1396 آستارا آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 113,765 10,658,324,801 Rls. 328,692 $
72 12 1396 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 102,528 10,654,482,832 Rls. 284,848 $
73 6 1396 آستارا آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 2,240,337 10,529,215,477 Rls. 316,907 $
74 4 1396 آستارا آذربايجان 39012090 ک ک ک ساير: 290,622 10,399,542,860 Rls. 319,684 $
75 1 1396 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 183,580 10,166,304,326 Rls. 313,507 $
76 2 1396 آستارا آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,627,121 10,052,652,326 Rls. 309,880 $
77 3 1396 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 258,133 10,009,090,111 Rls. 308,457 $
78 6 1396 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 114,859 9,965,172,245 Rls. 300,014 $
79 7 1396 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 755,490 9,962,715,992 Rls. 293,944 $
80 9 1396 آستارا آذربايجان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 702,361 9,927,997,281 Rls. 280,910 $
81 5 1396 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 748,847 9,884,369,856 Rls. 301,643 $
82 5 1396 آستارا آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,508,805 9,766,201,575 Rls. 298,267 $
83 1 1396 آستارا آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 749,510 9,721,691,632 Rls. 299,804 $
84 6 1396 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 722,388 9,687,986,935 Rls. 292,218 $
85 9 1396 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 3,061,029 9,535,243,361 Rls. 270,372 $
86 8 1396 آستارا آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 126,802 9,509,603,415 Rls. 274,768 $
87 7 1396 آستارا آذربايجان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 79,233 9,505,448,724 Rls. 281,332 $
88 3 1396 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 73,946 9,486,533,956 Rls. 292,379 $
89 10 1396 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 207,590 9,470,031,914 Rls. 263,836 $
90 9 1396 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 225,839 9,410,309,079 Rls. 266,346 $
91 11 1396 آستارا آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 462,399 9,372,765,291 Rls. 254,322 $
92 9 1396 آستارا آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 426,269 9,371,758,491 Rls. 264,953 $
93 5 1396 آستارا آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 299,444 9,291,703,732 Rls. 283,728 $
94 9 1396 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 198,541 9,241,243,517 Rls. 261,223 $
95 6 1396 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 61,293 9,115,236,478 Rls. 274,337 $
96 12 1396 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 2,710,494 9,110,708,879 Rls. 243,685 $
97 2 1396 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 94,824 9,051,994,379 Rls. 279,034 $
98 2 1396 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 3,075,719 8,929,027,294 Rls. 275,265 $
99 4 1396 آستارا آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 84,730 8,852,137,725 Rls. 271,965 $
100 2 1396 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 59,911 8,714,104,676 Rls. 268,644 $
مجموع کل
1,533,827,948,886 ريال
مجموع کل
44,679,029 دلار