آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 27,596,495 571,478,989,736 Rls. 15,511,445 $
2 7 1396 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 24,304,710 467,630,689,249 Rls. 13,802,452 $
3 10 1396 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 21,535,643 431,420,853,383 Rls. 11,967,945 $
4 5 1396 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 24,586,392 406,476,984,117 Rls. 12,403,423 $
5 6 1396 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 21,860,600 373,877,161,387 Rls. 11,260,005 $
6 8 1396 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 19,535,663 362,778,852,043 Rls. 10,424,271 $
7 3 1396 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 21,838,786 361,790,541,862 Rls. 11,149,237 $
8 12 1396 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 17,522,970 348,987,381,601 Rls. 9,357,132 $
9 2 1396 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 17,764,119 329,786,228,968 Rls. 10,165,521 $
10 4 1396 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 19,309,156 324,168,364,851 Rls. 9,960,398 $
11 1 1396 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 16,361,657 282,774,891,320 Rls. 8,720,718 $
12 9 1396 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 12,491,750 232,012,121,443 Rls. 6,565,615 $
13 6 1396 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 2,259,190 27,945,203,406 Rls. 839,442 $
14 7 1396 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,912,690 27,392,491,724 Rls. 812,630 $
15 8 1396 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,354,130 25,775,103,879 Rls. 743,877 $
16 7 1396 اراك افغانستان 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 630,000 24,543,455,625 Rls. 722,250 $
17 3 1396 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,818,150 20,456,587,623 Rls. 630,462 $
18 12 1396 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,065,523 16,207,424,769 Rls. 434,918 $
19 7 1396 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 832,750 15,680,408,223 Rls. 460,899 $
20 11 1396 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,007,185 15,480,456,534 Rls. 419,386 $
21 11 1396 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 800,290 14,475,977,694 Rls. 392,928 $
22 2 1396 اراك افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 252,260 11,866,020,326 Rls. 365,778 $
23 8 1396 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 233,404 11,463,075,894 Rls. 330,537 $
24 5 1396 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,059,520 11,458,405,337 Rls. 350,185 $
25 4 1396 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,012,530 10,767,029,981 Rls. 330,584 $
26 8 1396 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 636,420 10,734,520,437 Rls. 312,618 $
27 5 1396 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 664,045 10,711,396,667 Rls. 326,604 $
28 2 1396 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 746,000 9,743,047,004 Rls. 300,345 $
29 1 1396 اراك افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 247,500 8,987,479,200 Rls. 277,200 $
30 8 1396 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 555,000 8,234,939,468 Rls. 235,398 $
31 8 1396 اراك افغانستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 202,500 7,992,891,000 Rls. 232,875 $
32 9 1396 اراك افغانستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 202,500 7,792,475,400 Rls. 220,725 $
33 6 1396 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 476,285 7,693,970,024 Rls. 231,731 $
34 11 1396 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 420,365 7,611,336,008 Rls. 205,979 $
35 10 1396 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 423,340 7,467,335,110 Rls. 207,436 $
36 7 1396 اراك افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 139,980 6,881,290,401 Rls. 202,972 $
37 2 1396 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 148,488 6,743,973,255 Rls. 207,884 $
38 12 1396 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 370,905 6,502,110,876 Rls. 174,324 $
39 3 1396 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 503,000 6,413,608,261 Rls. 197,649 $
40 10 1396 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 122,678 6,232,606,719 Rls. 171,749 $
41 7 1396 اراك افغانستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 157,500 6,187,255,875 Rls. 181,125 $
42 11 1396 اراك افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 54,192 6,013,411,200 Rls. 162,576 $
43 2 1396 اراك افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 157,500 5,926,239,900 Rls. 182,700 $
44 9 1396 اراك افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 54,330 5,889,061,812 Rls. 167,100 $
45 7 1396 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 450,000 5,869,216,998 Rls. 173,178 $
46 1 1396 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 455,284 5,737,519,246 Rls. 176,912 $
47 3 1396 اراك افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 114,760 5,399,576,468 Rls. 166,402 $
48 6 1396 اراك افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 54,000 5,393,520,000 Rls. 162,000 $
49 10 1396 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 352,170 5,368,693,791 Rls. 148,969 $
50 5 1396 اراك افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 111,480 5,295,923,658 Rls. 161,647 $
51 4 1396 اراك افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 112,190 5,291,623,435 Rls. 162,676 $
52 4 1396 اراك افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 324,650 5,279,752,475 Rls. 162,325 $
53 6 1396 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 448,155 5,242,060,680 Rls. 156,854 $
54 12 1396 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 98,825 5,156,208,802 Rls. 138,355 $
55 2 1396 اراك افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 135,000 5,065,885,350 Rls. 156,150 $
56 10 1396 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 256,085 4,856,514,228 Rls. 134,192 $
57 5 1396 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 99,235 4,717,569,294 Rls. 144,176 $
58 1 1396 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 350,000 4,633,520,099 Rls. 142,910 $
59 5 1396 اراك افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 367,950 4,547,338,185 Rls. 138,867 $
60 4 1396 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 97,659 4,449,245,598 Rls. 136,723 $
61 8 1396 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 271,225 4,396,648,120 Rls. 124,763 $
62 8 1396 اراك افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 82,161 4,331,200,376 Rls. 123,224 $
63 9 1396 اراك افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 83,980 4,305,846,592 Rls. 121,772 $
64 11 1396 اراك افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 254,460 4,278,681,302 Rls. 116,072 $
65 8 1396 اراك افغانستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 90,000 4,175,701,200 Rls. 118,800 $
66 1 1396 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 277,370 4,058,368,512 Rls. 125,137 $
67 9 1396 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 267,280 3,984,131,130 Rls. 113,060 $
68 7 1396 اراك افغانستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 270,820 3,969,893,258 Rls. 117,806 $
69 4 1396 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 275,000 3,562,073,873 Rls. 109,445 $
70 12 1396 اراك افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 47,097 3,524,231,095 Rls. 94,193 $
71 7 1396 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 74,472 3,510,233,289 Rls. 104,260 $
72 3 1396 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 72,686 3,301,964,943 Rls. 101,760 $
73 1 1396 اراك افغانستان 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 33,456 3,254,757,984 Rls. 100,368 $
74 4 1396 اراك افغانستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 90,000 3,192,664,500 Rls. 98,100 $
75 9 1396 اراك افغانستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 67,500 3,150,130,500 Rls. 89,100 $
76 1 1396 اراك افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 313,420 3,109,763,220 Rls. 95,890 $
77 6 1396 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 213,000 2,917,428,494 Rls. 87,729 $
78 8 1396 اراك افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 26,910 2,760,983,520 Rls. 78,348 $
79 9 1396 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 200,000 2,740,957,918 Rls. 77,784 $
80 6 1396 اراك افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 55,790 2,682,974,612 Rls. 80,896 $
81 10 1396 اراك افغانستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 67,500 2,679,318,000 Rls. 74,925 $
82 8 1396 اراك افغانستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 175,250 2,609,061,901 Rls. 74,132 $
83 8 1396 اراك افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 150,930 2,467,811,185 Rls. 71,117 $
84 11 1396 اراك افغانستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 45,000 2,427,746,400 Rls. 65,700 $
85 6 1396 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 51,395 2,377,327,120 Rls. 71,953 $
86 5 1396 اراك افغانستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 67,500 2,338,979,890 Rls. 71,438 $
87 1 1396 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 49,274 2,236,980,724 Rls. 68,983 $
88 5 1396 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 165,000 2,191,656,888 Rls. 66,742 $
89 3 1396 اراك افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 23,150 2,098,867,248 Rls. 64,692 $
90 12 1396 اراك افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 123,090 2,065,991,610 Rls. 55,390 $
91 7 1396 اراك افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 19,360 2,062,765,600 Rls. 61,520 $
92 12 1396 اراك افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 18,038 2,024,712,725 Rls. 54,115 $
93 3 1396 اراك افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 23,140 2,019,017,432 Rls. 62,204 $
94 8 1396 اراك افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 19,104 2,003,914,080 Rls. 57,312 $
95 10 1396 اراك افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 18,456 1,996,348,608 Rls. 55,368 $
96 10 1396 اراك افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 131,180 1,984,286,640 Rls. 55,489 $
97 12 1396 اراك افغانستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 45,000 1,969,899,750 Rls. 52,650 $
98 1 1396 اراك افغانستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 100,680 1,861,551,944 Rls. 57,388 $
99 3 1396 اراك افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 18,710 1,821,418,500 Rls. 56,130 $
100 6 1396 اراك افغانستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 45,000 1,819,719,000 Rls. 54,450 $
مجموع کل
5,067,023,827,582 ريال
مجموع کل
148,113,569 دلار