آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 162,520 400,000,000,000 Rls. 10,800,000 $
2 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 140,970 315,000,000,000 Rls. 9,450,000 $
3 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 121,580 274,000,000,000 Rls. 8,100,000 $
4 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 838,434 254,624,525,351 Rls. 7,521,551 $
5 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 725,346 234,550,460,821 Rls. 6,645,222 $
6 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 113,980 221,622,421,000 Rls. 6,769,000 $
7 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 668,083 203,226,639,316 Rls. 5,849,553 $
8 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 97,250 195,679,440,000 Rls. 5,419,000 $
9 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 563,041 183,841,964,835 Rls. 5,521,641 $
10 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 398,356 118,627,256,384 Rls. 3,617,831 $
11 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 442,439 113,693,374,670 Rls. 3,503,743 $
12 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 362,786 110,061,084,476 Rls. 3,392,696 $
13 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 41,080 101,000,000,000 Rls. 2,700,000 $
14 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 211,758 72,724,308,723 Rls. 2,015,257 $
15 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 236,570 67,786,748,276 Rls. 1,815,894 $
16 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 194,731 55,858,140,614 Rls. 1,716,588 $
17 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 2,740,770 55,610,356,385 Rls. 1,699,278 $
18 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 114,220 42,638,224,494 Rls. 1,313,643 $
19 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 144,825 38,545,683,390 Rls. 1,044,654 $
20 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 102,760 30,812,138,618 Rls. 949,951 $
21 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 2,090,110 23,736,770,822 Rls. 731,545 $
22 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 1,171,920 23,576,545,329 Rls. 726,592 $
23 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 217,480 22,138,442,880 Rls. 682,440 $
24 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,227,574 22,005,224,823 Rls. 612,290 $
25 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 218,960 21,000,623,520 Rls. 647,370 $
26 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 939,290 18,922,518,880 Rls. 582,359 $
27 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 183,854 16,639,632,772 Rls. 508,228 $
28 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56022900 نمدا زسايرموا دنسجي(باستثناءآغشته, ا ندوده ياپوشانده يامطبق شده ). 99,460 15,379,633,878 Rls. 417,732 $
29 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 736,062 14,045,048,744 Rls. 382,225 $
30 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 133,470 12,984,759,780 Rls. 400,410 $
31 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 621,670 12,797,224,739 Rls. 385,435 $
32 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 93,851 12,790,183,076 Rls. 394,174 $
33 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,126,420 12,789,659,706 Rls. 394,248 $
34 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 112,850 12,655,201,650 Rls. 338,550 $
35 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 112,280 12,554,515,950 Rls. 335,670 $
36 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 41,800 12,451,558,424 Rls. 375,174 $
37 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 137,220 12,348,415,100 Rls. 379,720 $
38 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 116,220 11,802,405,030 Rls. 348,660 $
39 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 105,665 11,684,389,434 Rls. 316,995 $
40 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56022900 نمدا زسايرموا دنسجي(باستثناءآغشته, ا ندوده ياپوشانده يامطبق شده ). 72,440 11,360,353,032 Rls. 304,248 $
41 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 115,721 10,943,824,764 Rls. 337,248 $
42 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 74,424 10,560,822,858 Rls. 312,580 $
43 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 73,894 10,068,085,378 Rls. 310,354 $
44 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 90,829 9,635,111,433 Rls. 272,487 $
45 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 90,510 9,606,154,230 Rls. 271,230 $
46 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 61,360 9,268,593,810 Rls. 257,712 $
47 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 31,127 8,366,809,998 Rls. 255,345 $
48 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 57,080 7,773,963,624 Rls. 239,736 $
49 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 68,316 7,646,004,816 Rls. 204,948 $
50 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 71,022 7,480,526,160 Rls. 212,640 $
51 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 383,390 7,464,554,510 Rls. 198,866 $
52 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 276,062 7,348,087,032 Rls. 202,488 $
53 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 71,453 6,997,223,832 Rls. 210,359 $
54 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 68,150 6,645,225,900 Rls. 204,900 $
55 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 25,670 6,388,920,699 Rls. 180,221 $
56 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 28,420 6,250,049,285 Rls. 192,173 $
57 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 57,723 6,225,951,159 Rls. 173,169 $
58 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 67,830 6,087,625,410 Rls. 183,400 $
59 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 39,780 5,913,550,608 Rls. 167,076 $
60 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 42,953 5,866,912,625 Rls. 180,402 $
61 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 260,010 5,840,197,784 Rls. 161,206 $
62 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 40,130 5,514,295,878 Rls. 168,546 $
63 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39269060 پريفرم (PET) 90,902 5,471,484,322 Rls. 154,532 $
64 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 207,830 5,392,343,232 Rls. 152,928 $
65 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 433,950 5,358,743,762 Rls. 151,880 $
66 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 462,630 5,251,742,316 Rls. 161,922 $
67 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 208,000 5,134,875,200 Rls. 145,600 $
68 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 47,340 5,124,907,080 Rls. 141,720 $
69 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 17,510 5,121,444,266 Rls. 138,638 $
70 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 34,020 5,032,262,466 Rls. 142,884 $
71 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 43,816 4,985,271,559 Rls. 153,049 $
72 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 41,744 4,948,520,491 Rls. 146,106 $
73 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 43,148 4,885,520,536 Rls. 150,558 $
74 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 32,560 4,433,433,984 Rls. 136,752 $
75 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 187,200 4,252,073,280 Rls. 131,040 $
76 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 187,200 4,251,170,560 Rls. 131,040 $
77 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 36,785 4,214,360,580 Rls. 128,442 $
78 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 196,750 4,161,518,275 Rls. 121,985 $
79 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 354,040 4,027,347,187 Rls. 123,914 $
80 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39269060 پريفرم (PET) 69,012 3,964,608,446 Rls. 117,321 $
81 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 30,150 3,801,150,600 Rls. 117,150 $
82 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 166,400 3,789,240,000 Rls. 116,480 $
83 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 26,730 3,747,443,616 Rls. 112,266 $
84 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 15,211 3,731,424,103 Rls. 105,853 $
85 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 11,788 3,715,266,025 Rls. 111,996 $
86 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 26,287 3,662,207,541 Rls. 110,405 $
87 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 31,649 3,593,550,177 Rls. 110,775 $
88 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 23,990 3,550,933,008 Rls. 100,758 $
89 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56022900 نمدا زسايرموا دنسجي(باستثناءآغشته, ا ندوده ياپوشانده يامطبق شده ). 23,170 3,532,476,066 Rls. 97,314 $
90 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39269060 پريفرم (PET) 63,408 3,498,067,620 Rls. 107,795 $
91 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 292,900 3,479,598,072 Rls. 102,516 $
92 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 145,600 3,339,976,640 Rls. 101,920 $
93 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 31,447 3,318,711,435 Rls. 94,341 $
94 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 9,835 3,031,886,756 Rls. 93,440 $
95 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 20,000 2,993,200,000 Rls. 80,000 $
96 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 25,854 2,993,119,913 Rls. 90,182 $
97 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 26,656 2,985,091,352 Rls. 92,063 $
98 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 124,800 2,970,036,160 Rls. 87,360 $
99 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,246,190 2,956,612,754 Rls. 87,225 $
100 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 20,300 2,926,737,632 Rls. 81,172 $
مجموع کل
3,725,086,723,727 ريال
مجموع کل
108,537,975 دلار