آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 243,303 73,279,381,257 Rls. 2,024,889 $
2 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 180,478 56,199,779,907 Rls. 1,654,241 $
3 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 172,900 55,098,242,617 Rls. 1,475,883 $
4 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 173,250 53,796,718,048 Rls. 1,543,932 $
5 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 141,186 41,348,095,789 Rls. 1,121,556 $
6 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 118,400 35,294,165,382 Rls. 999,771 $
7 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 122,143 33,346,087,144 Rls. 1,017,443 $
8 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 83,161 22,410,914,630 Rls. 690,796 $
9 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 80,417 21,333,250,793 Rls. 644,175 $
10 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 63,260 18,484,736,442 Rls. 569,710 $
11 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 59,931 17,372,430,424 Rls. 535,228 $
12 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 965,480 10,958,484,612 Rls. 337,921 $
13 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 72,000 10,652,256,000 Rls. 288,000 $
14 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 234,000 9,836,604,960 Rls. 290,940 $
15 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 31,926 9,109,018,652 Rls. 280,869 $
16 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 750,090 8,516,872,789 Rls. 262,535 $
17 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 67,660 7,461,423,840 Rls. 202,620 $
18 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 48,000 7,149,504,000 Rls. 192,000 $
19 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 48,000 7,034,400,000 Rls. 192,000 $
20 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 48,000 6,248,160,000 Rls. 192,000 $
21 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 519,230 5,896,625,996 Rls. 181,732 $
22 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 31,370 5,823,832,207 Rls. 158,569 $
23 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 15,535 5,569,045,920 Rls. 171,408 $
24 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 43,170 4,624,831,380 Rls. 127,920 $
25 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 78,000 3,488,438,330 Rls. 100,230 $
26 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,461,376,000 Rls. 96,000 $
27 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 18,300 3,448,320,204 Rls. 97,858 $
28 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,356,640,000 Rls. 96,000 $
29 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 60,000 3,142,860,000 Rls. 84,000 $
30 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 78,000 2,939,695,200 Rls. 90,480 $
31 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 72,000 2,743,831,200 Rls. 76,320 $
32 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 72,000 2,584,373,280 Rls. 76,320 $
33 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 72,000 2,476,482,240 Rls. 76,320 $
34 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 47,946 2,380,645,392 Rls. 64,248 $
35 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 46,700 1,821,527,108 Rls. 49,502 $
36 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 15,370 1,734,231,422 Rls. 47,443 $
37 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 48,000 1,655,762,400 Rls. 50,880 $
38 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 71,960 1,362,336,780 Rls. 36,484 $
39 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 70,054 1,338,783,381 Rls. 36,381 $
40 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 68,940 1,250,881,830 Rls. 34,470 $
41 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72029940 فروسيليکومنيزيم 18,000 1,178,572,500 Rls. 31,500 $
42 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 24,000 951,837,600 Rls. 25,440 $
43 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 24,000 840,537,600 Rls. 25,440 $
44 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 24,000 833,388,960 Rls. 25,440 $
45 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 24,000 825,375,360 Rls. 25,440 $
46 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,850 770,887,868 Rls. 21,932 $
47 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 46,625 575,013,684 Rls. 16,318 $
48 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 45,930 536,235,402 Rls. 16,076 $
49 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 24,020 281,886,710 Rls. 8,407 $
50 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72029940 فروسيليکومنيزيم 4,068 263,787,426 Rls. 7,119 $
مجموع کل
573,088,570,666 ريال
مجموع کل
16,472,186 دلار
[1]