آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 اروميه عراق 08081000 سيب , تازه 9,977,114 184,386,041,341 Rls. 5,010,427 $
2 12 1396 اروميه عراق 08081000 سيب , تازه 8,781,620 163,843,626,965 Rls. 4,391,011 $
3 10 1396 اروميه عراق 08081000 سيب , تازه 8,310,593 150,077,737,859 Rls. 4,156,457 $
4 7 1396 اروميه عراق 08081000 سيب , تازه 7,019,934 121,333,087,406 Rls. 3,572,294 $
5 8 1396 اروميه عراق 08081000 سيب , تازه 5,186,539 90,267,916,417 Rls. 2,584,007 $
6 9 1396 اروميه عراق 08081000 سيب , تازه 1,794,650 31,641,691,385 Rls. 897,310 $
7 5 1396 اروميه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,554,000 29,098,714,750 Rls. 888,500 $
8 6 1396 اروميه عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 26,540 27,600,538,800 Rls. 830,664 $
9 9 1396 اروميه عراق 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 263,930 27,247,885,000 Rls. 770,000 $
10 3 1396 اروميه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,920,550 23,660,950,871 Rls. 729,137 $
11 11 1396 اروميه عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 20,840 22,859,291,305 Rls. 618,571 $
12 9 1396 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 305,577 22,537,281,295 Rls. 638,284 $
13 12 1396 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 225,758 21,855,385,448 Rls. 585,800 $
14 11 1396 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 307,428 21,790,590,773 Rls. 591,021 $
15 12 1396 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 254,593 21,165,519,184 Rls. 567,180 $
16 11 1396 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 201,052 20,569,762,083 Rls. 557,235 $
17 5 1396 اروميه عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 41,850 19,989,337,659 Rls. 610,708 $
18 10 1396 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 265,666 19,776,627,793 Rls. 547,384 $
19 9 1396 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 282,680 19,310,129,572 Rls. 546,569 $
20 4 1396 اروميه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,471,000 18,443,675,500 Rls. 566,450 $
21 8 1396 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 236,131 17,463,953,165 Rls. 499,320 $
22 7 1396 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 801,790 16,941,328,866 Rls. 500,273 $
23 12 1396 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 163,220 16,875,189,010 Rls. 450,734 $
24 10 1396 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 244,318 16,683,814,991 Rls. 462,581 $
25 7 1396 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 243,399 16,150,489,428 Rls. 475,638 $
26 12 1396 اروميه عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 25,010 15,799,144,000 Rls. 423,360 $
27 6 1396 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 750,500 15,117,137,846 Rls. 454,734 $
28 2 1396 اروميه عراق 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 122,064 13,857,651,900 Rls. 427,228 $
29 1 1396 اروميه عراق 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 120,156 13,639,633,664 Rls. 420,548 $
30 6 1396 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 164,372 13,616,870,632 Rls. 408,970 $
31 7 1396 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 145,082 13,590,149,050 Rls. 399,515 $
32 10 1396 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 169,557 13,531,872,457 Rls. 375,351 $
33 8 1396 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 193,005 13,447,414,404 Rls. 386,616 $
34 9 1396 اروميه عراق 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 184,026 12,934,861,000 Rls. 367,000 $
35 11 1396 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 174,713 12,458,727,511 Rls. 338,006 $
36 8 1396 اروميه عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 26,608 12,447,727,704 Rls. 359,208 $
37 2 1396 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 197,595 11,679,275,532 Rls. 360,046 $
38 7 1396 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 165,253 11,672,523,524 Rls. 343,936 $
39 7 1396 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 142,821 11,210,470,213 Rls. 330,388 $
40 5 1396 اروميه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 121,807 11,154,686,868 Rls. 340,522 $
41 12 1396 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 153,707 10,979,237,350 Rls. 294,102 $
42 3 1396 اروميه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 121,430 10,962,780,629 Rls. 337,842 $
43 2 1396 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 177,008 10,686,861,439 Rls. 329,429 $
44 6 1396 اروميه عراق 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 106,380 10,495,695,000 Rls. 315,000 $
45 11 1396 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 135,255 10,386,365,461 Rls. 282,098 $
46 2 1396 اروميه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 114,153 10,368,115,498 Rls. 319,632 $
47 2 1396 اروميه عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 24,373 10,279,634,521 Rls. 316,849 $
48 4 1396 اروميه عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 29,100 9,940,792,050 Rls. 305,550 $
49 11 1396 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 97,302 9,855,107,110 Rls. 266,979 $
50 9 1396 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 124,482 9,435,783,220 Rls. 267,079 $
51 6 1396 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 147,272 9,374,273,750 Rls. 281,828 $
52 8 1396 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 97,321 9,029,394,545 Rls. 259,142 $
53 7 1396 اروميه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 93,720 8,912,329,135 Rls. 262,418 $
54 3 1396 اروميه عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 27,417 8,450,429,128 Rls. 260,462 $
55 5 1396 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 134,260 8,390,059,637 Rls. 256,180 $
56 10 1396 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 86,387 8,347,600,253 Rls. 231,834 $
57 8 1396 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 379,010 8,287,348,063 Rls. 238,669 $
58 7 1396 اروميه عراق 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 83,040 8,229,270,000 Rls. 245,000 $
59 9 1396 اروميه عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 25,830 8,193,615,930 Rls. 232,470 $
60 2 1396 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 116,888 8,083,920,098 Rls. 249,214 $
61 5 1396 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 129,353 7,690,260,582 Rls. 234,607 $
62 4 1396 اروميه عراق 87163992 ک ک ک ساير 84,810 7,669,509,600 Rls. 235,790 $
63 10 1396 اروميه عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 23,575 7,646,574,825 Rls. 212,175 $
64 12 1396 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 94,560 7,440,616,502 Rls. 199,242 $
65 10 1396 اروميه عراق 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 82,730 7,404,640,000 Rls. 205,000 $
66 11 1396 اروميه عراق 04031090 ک ک ک ماست 203,088 7,108,923,146 Rls. 192,933 $
67 7 1396 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 99,414 7,104,312,230 Rls. 209,130 $
68 3 1396 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 95,390 7,082,329,053 Rls. 218,251 $
69 5 1396 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 359,180 7,047,294,520 Rls. 215,072 $
70 1 1396 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 107,273 6,905,175,502 Rls. 212,919 $
71 6 1396 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 109,630 6,904,459,148 Rls. 208,279 $
72 6 1396 اروميه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 72,929 6,745,200,890 Rls. 203,043 $
73 3 1396 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 68,707 6,386,478,122 Rls. 196,806 $
74 5 1396 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 86,105 6,349,358,412 Rls. 193,835 $
75 8 1396 اروميه عراق 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 89,870 6,167,000,000 Rls. 175,000 $
76 10 1396 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 62,077 6,144,086,605 Rls. 170,449 $
77 12 1396 اروميه عراق 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 147,210 5,986,400,000 Rls. 160,000 $
78 1 1396 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 94,807 5,955,659,602 Rls. 183,644 $
79 4 1396 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 101,274 5,949,822,232 Rls. 182,950 $
80 10 1396 اروميه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 57,730 5,828,571,142 Rls. 161,645 $
81 8 1396 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 63,056 5,759,126,123 Rls. 165,308 $
82 1 1396 اروميه عراق 04031090 ک ک ک ماست 147,011 5,720,750,586 Rls. 176,413 $
83 6 1396 اروميه عراق 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 74,401 5,614,560,000 Rls. 168,000 $
84 12 1396 اروميه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,499,000 5,606,459,460 Rls. 149,940 $
85 2 1396 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 72,214 5,601,945,686 Rls. 172,694 $
86 6 1396 اروميه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 244,343 5,536,020,090 Rls. 166,534 $
87 12 1396 اروميه عراق 04031090 ک ک ک ماست 147,552 5,229,657,397 Rls. 140,175 $
88 3 1396 اروميه عراق 04031090 ک ک ک ماست 139,564 5,075,368,150 Rls. 156,428 $
89 5 1396 اروميه عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 256,660 4,878,788,637 Rls. 148,743 $
90 3 1396 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 80,017 4,852,652,167 Rls. 149,554 $
91 4 1396 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 74,351 4,776,953,296 Rls. 146,846 $
92 9 1396 اروميه عراق 04031090 ک ک ک ماست 135,099 4,689,290,696 Rls. 132,547 $
93 5 1396 اروميه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 143,827 4,681,714,490 Rls. 143,072 $
94 10 1396 اروميه عراق 04031090 ک ک ک ماست 158,521 4,671,588,795 Rls. 129,812 $
95 8 1396 اروميه عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 14,670 4,640,722,470 Rls. 132,030 $
96 6 1396 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 52,181 4,593,941,180 Rls. 138,012 $
97 8 1396 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 63,549 4,543,056,654 Rls. 129,967 $
98 2 1396 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 47,638 4,533,479,534 Rls. 139,762 $
99 9 1396 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 202,120 4,429,374,118 Rls. 125,621 $
100 8 1396 اروميه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 125,958 4,414,898,710 Rls. 126,091 $
مجموع کل
1,761,784,346,340 ريال
مجموع کل
50,243,079 دلار