آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 14,319,140 278,384,761,357 Rls. 7,461,144 $
2 11 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 12,412,530 238,216,875,088 Rls. 6,458,143 $
3 8 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 17,805,660 217,433,850,293 Rls. 6,231,971 $
4 2 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 16,072,530 182,396,172,782 Rls. 5,622,370 $
5 9 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 11,610,160 164,698,500,280 Rls. 4,663,661 $
6 12 1396 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 10,505,460 160,027,032,548 Rls. 4,283,921 $
7 11 1396 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 9,648,790 155,925,120,058 Rls. 4,233,890 $
8 5 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 12,776,630 146,417,748,984 Rls. 4,471,809 $
9 12 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,693,640 137,314,124,191 Rls. 3,681,493 $
10 4 1396 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 9,865,454 133,289,036,981 Rls. 4,094,666 $
11 7 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,142,250 114,521,933,150 Rls. 3,378,230 $
12 3 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 9,884,070 112,254,886,619 Rls. 3,459,386 $
13 4 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,125,380 109,579,780,180 Rls. 3,368,950 $
14 8 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,654,070 107,946,592,734 Rls. 3,109,733 $
15 10 1396 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 6,932,090 103,185,656,328 Rls. 2,861,940 $
16 1 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 8,926,300 101,303,224,120 Rls. 3,124,199 $
17 12 1396 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,018,450 98,680,690,464 Rls. 2,632,983 $
18 2 1396 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,843,285 98,056,980,582 Rls. 3,021,975 $
19 1 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,304,280 94,590,304,992 Rls. 2,917,348 $
20 3 1396 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 7,432,513 91,521,645,584 Rls. 2,820,434 $
21 7 1396 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,126,425 90,206,390,303 Rls. 2,662,503 $
22 1 1396 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 7,148,700 85,005,581,651 Rls. 2,621,505 $
23 8 1396 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,851,145 83,451,747,150 Rls. 2,394,137 $
24 3 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,413,590 78,770,084,559 Rls. 2,427,467 $
25 4 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 6,296,930 71,644,861,705 Rls. 2,203,919 $
26 7 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 5,784,990 68,901,932,205 Rls. 2,024,739 $
27 2 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,848,570 68,667,352,098 Rls. 2,116,704 $
28 5 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,244,480 58,364,216,325 Rls. 1,784,459 $
29 3 1396 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,733,807 56,906,593,184 Rls. 1,753,573 $
30 12 1396 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 432,496 56,216,102,423 Rls. 1,505,081 $
31 8 1396 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,430,540 55,778,567,438 Rls. 1,614,992 $
32 6 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,926,910 53,595,335,709 Rls. 1,609,798 $
33 6 1396 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,413,310 52,906,673,235 Rls. 1,592,246 $
34 4 1396 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,283,718 51,340,264,068 Rls. 1,578,653 $
35 9 1396 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,890,640 51,129,100,159 Rls. 1,446,784 $
36 2 1396 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,396,706 50,270,456,253 Rls. 1,549,332 $
37 5 1396 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 435,783 49,819,769,983 Rls. 1,519,449 $
38 5 1396 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,690,315 46,910,782,592 Rls. 1,431,904 $
39 9 1396 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,197,500 44,080,270,953 Rls. 1,248,558 $
40 2 1396 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 387,927 44,040,254,721 Rls. 1,357,285 $
41 11 1396 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,380,320 43,976,884,388 Rls. 1,193,888 $
42 5 1396 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,868,255 42,813,736,536 Rls. 1,307,349 $
43 6 1396 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,274,460 41,922,004,456 Rls. 1,261,069 $
44 11 1396 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 75,226 39,297,821,716 Rls. 1,065,754 $
45 10 1396 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,105,820 39,146,316,434 Rls. 1,081,561 $
46 3 1396 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 347,584 39,099,087,360 Rls. 1,204,948 $
47 7 1396 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,537,840 37,663,871,840 Rls. 1,105,333 $
48 11 1396 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 262,972 33,937,045,055 Rls. 920,399 $
49 11 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,508,500 30,655,341,538 Rls. 829,674 $
50 7 1396 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 241,163 28,475,739,817 Rls. 838,503 $
51 9 1396 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 92,043 27,925,515,948 Rls. 791,758 $
52 10 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,474,910 27,764,967,548 Rls. 767,679 $
53 12 1396 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 78,101 27,377,942,334 Rls. 733,774 $
54 8 1396 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 209,631 25,580,363,584 Rls. 733,708 $
55 1 1396 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 225,353 25,395,453,922 Rls. 783,168 $
56 6 1396 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 217,533 25,055,853,312 Rls. 755,712 $
57 9 1396 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 364,243 24,462,713,170 Rls. 691,931 $
58 10 1396 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 194,919 24,438,130,114 Rls. 676,652 $
59 10 1396 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 328,414 24,423,618,149 Rls. 678,750 $
60 7 1396 اصفهان افغانستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 1,748,970 23,213,623,720 Rls. 692,324 $
61 9 1396 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 160,725 19,638,388,998 Rls. 556,976 $
62 10 1396 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 38,873 19,275,177,040 Rls. 534,590 $
63 12 1396 اصفهان افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 226,137 18,785,703,218 Rls. 504,672 $
64 11 1396 اصفهان افغانستان 48202000 دفترچه مشق 336,687 18,616,861,175 Rls. 504,993 $
65 7 1396 اصفهان افغانستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 492,016 18,396,109,466 Rls. 541,214 $
66 9 1396 اصفهان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 171,626 18,200,590,920 Rls. 514,878 $
67 9 1396 اصفهان افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 222,738 17,611,366,492 Rls. 499,780 $
68 8 1396 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 251,041 17,286,569,206 Rls. 495,660 $
69 3 1396 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 57,402 17,092,602,296 Rls. 526,834 $
70 11 1396 اصفهان افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 208,446 17,088,913,426 Rls. 463,149 $
71 6 1396 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 58,229 16,844,482,080 Rls. 504,024 $
72 3 1396 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 286,985 16,634,859,887 Rls. 512,652 $
73 12 1396 اصفهان افغانستان 48202000 دفترچه مشق 294,764 16,491,127,965 Rls. 442,142 $
74 7 1396 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 58,818 16,384,499,211 Rls. 482,720 $
75 1 1396 اصفهان افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 125,000 16,212,000,000 Rls. 500,000 $
76 6 1396 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 255,617 16,022,765,809 Rls. 482,000 $
77 10 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 766,400 15,196,589,377 Rls. 421,519 $
78 8 1396 اصفهان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 144,044 15,144,624,241 Rls. 432,134 $
79 12 1396 اصفهان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 134,824 15,087,000,673 Rls. 404,471 $
80 11 1396 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 193,999 15,013,827,995 Rls. 407,399 $
81 1 1396 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,116,670 14,932,410,324 Rls. 460,447 $
82 4 1396 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 129,622 14,584,916,385 Rls. 448,111 $
83 5 1396 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 218,758 14,387,782,267 Rls. 438,734 $
84 8 1396 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 39,020 14,159,410,128 Rls. 413,136 $
85 11 1396 اصفهان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 433,220 12,395,975,372 Rls. 335,489 $
86 9 1396 اصفهان افغانستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 834,870 11,884,875,372 Rls. 333,948 $
87 7 1396 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 180,174 11,766,079,806 Rls. 347,655 $
88 12 1396 اصفهان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 311,810 11,040,920,495 Rls. 296,221 $
89 6 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 936,760 10,925,744,691 Rls. 327,865 $
90 2 1396 اصفهان افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 95,221 10,812,645,511 Rls. 333,220 $
91 12 1396 اصفهان افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 107,000 10,605,640,830 Rls. 284,020 $
92 2 1396 اصفهان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 328,240 10,115,894,628 Rls. 311,750 $
93 2 1396 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 59,714 10,009,863,578 Rls. 308,594 $
94 5 1396 اصفهان افغانستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 276,200 9,947,069,413 Rls. 303,821 $
95 3 1396 اصفهان افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 136,726 9,866,895,480 Rls. 304,044 $
96 11 1396 اصفهان افغانستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 533,800 9,842,085,725 Rls. 266,900 $
97 9 1396 اصفهان افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 170,490 9,662,921,865 Rls. 273,224 $
98 12 1396 اصفهان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 341,978 9,585,020,177 Rls. 256,485 $
99 2 1396 اصفهان افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 98,000 9,537,990,000 Rls. 293,938 $
100 11 1396 اصفهان افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 79,520 9,403,284,901 Rls. 254,581 $
مجموع کل
5,262,868,771,393 ريال
مجموع کل
152,779,258 دلار