آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 اصفهان تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,813,490 122,009,598,125 Rls. 3,760,246 $
2 3 1396 اصفهان تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,029,000 88,261,504,371 Rls. 2,720,265 $
3 3 1396 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 3,263,980 19,756,724,671 Rls. 608,879 $
4 2 1396 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 3,058,887 17,932,667,100 Rls. 552,668 $
5 1 1396 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 2,092,475 12,777,516,118 Rls. 394,001 $
6 2 1396 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 476,464 9,226,448,392 Rls. 284,339 $
7 6 1396 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 270,130 5,563,711,448 Rls. 168,054 $
8 4 1396 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 233,785 4,658,938,625 Rls. 143,226 $
9 2 1396 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 230,300 4,332,988,617 Rls. 133,549 $
10 11 1396 اصفهان تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 200,940 4,285,338,424 Rls. 116,545 $
11 12 1396 اصفهان تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 197,460 4,278,045,366 Rls. 114,527 $
12 3 1396 اصفهان تركمنستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 46,000 3,847,858,400 Rls. 118,600 $
13 4 1396 اصفهان تركمنستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 36,360 3,840,310,000 Rls. 118,000 $
14 7 1396 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 176,700 3,472,579,463 Rls. 102,485 $
15 5 1396 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 143,040 3,328,186,346 Rls. 101,617 $
16 8 1396 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 425,588 3,081,440,037 Rls. 89,373 $
17 5 1396 اصفهان تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 9,110 3,075,971,823 Rls. 93,897 $
18 10 1396 اصفهان تركمنستان 94061010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 38,610 3,003,749,588 Rls. 83,848 $
19 12 1396 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 260,000 2,951,049,600 Rls. 79,040 $
20 3 1396 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 149,670 2,886,793,502 Rls. 88,975 $
21 4 1396 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 146,140 2,761,011,223 Rls. 84,761 $
22 3 1396 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 273,500 2,698,075,544 Rls. 83,144 $
23 7 1396 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 373,898 2,678,709,800 Rls. 78,520 $
24 8 1396 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 127,460 2,571,945,658 Rls. 73,926 $
25 8 1396 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 235,000 2,475,454,064 Rls. 71,440 $
26 3 1396 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 127,440 2,398,406,459 Rls. 73,915 $
27 1 1396 اصفهان تركمنستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 18,000 2,335,536,000 Rls. 72,000 $
28 10 1396 اصفهان تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 102,400 2,144,428,909 Rls. 59,393 $
29 2 1396 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 215,000 2,120,079,280 Rls. 65,340 $
30 1 1396 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 98,660 2,035,997,428 Rls. 62,776 $
31 9 1396 اصفهان تركمنستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 1,864,051,200 Rls. 52,800 $
32 9 1396 اصفهان تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 241,440 1,851,719,841 Rls. 52,479 $
33 5 1396 اصفهان تركمنستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 1,698,207,600 Rls. 51,600 $
34 5 1396 اصفهان تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 4,991 1,692,941,840 Rls. 51,440 $
35 1 1396 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 170,000 1,675,635,840 Rls. 51,680 $
36 8 1396 اصفهان تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 278,645 1,588,980,995 Rls. 45,398 $
37 7 1396 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 150,000 1,550,293,600 Rls. 45,600 $
38 9 1396 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 74,900 1,531,373,942 Rls. 43,442 $
39 12 1396 اصفهان تركمنستان 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 26,600 1,483,282,500 Rls. 39,900 $
40 5 1396 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 146,000 1,450,646,656 Rls. 44,384 $
41 12 1396 اصفهان تركمنستان 15019000 ک ساير 43,792 1,450,568,500 Rls. 39,020 $
42 4 1396 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 277,420 1,443,269,748 Rls. 44,387 $
43 5 1396 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 75,560 1,438,862,763 Rls. 43,825 $
44 4 1396 اصفهان تركمنستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 10,000 1,299,600,000 Rls. 40,000 $
45 1 1396 اصفهان تركمنستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 22,450 1,268,367,660 Rls. 39,123 $
46 1 1396 اصفهان تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 17,260 1,234,704,366 Rls. 38,087 $
47 3 1396 اصفهان تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 17,280 1,234,688,864 Rls. 38,056 $
48 2 1396 اصفهان تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 17,210 1,234,684,450 Rls. 38,050 $
49 3 1396 اصفهان تركمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 22,125 1,220,396,486 Rls. 37,612 $
50 4 1396 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 121,000 1,197,844,512 Rls. 36,784 $
51 11 1396 اصفهان تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 21,700 1,140,484,800 Rls. 31,200 $
52 12 1396 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 51,140 1,114,013,250 Rls. 29,662 $
53 10 1396 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 1,101,285,600 Rls. 30,400 $
54 3 1396 اصفهان تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 62,560 1,096,023,208 Rls. 33,782 $
55 9 1396 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 1,073,902,800 Rls. 30,400 $
56 8 1396 اصفهان تركمنستان 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 24,453 1,049,871,000 Rls. 30,500 $
57 1 1396 اصفهان تركمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 33,655 1,036,788,016 Rls. 31,972 $
58 9 1396 اصفهان تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 49,500 1,021,760,190 Rls. 28,710 $
59 8 1396 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 50,380 1,013,772,306 Rls. 29,220 $
60 7 1396 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 49,880 970,022,900 Rls. 28,930 $
61 5 1396 اصفهان تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 21,400 930,900,315 Rls. 28,504 $
62 5 1396 اصفهان تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 212,600 887,998,210 Rls. 27,190 $
63 3 1396 اصفهان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 189,040 875,172,958 Rls. 26,973 $
64 11 1396 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 75,000 840,795,600 Rls. 22,800 $
65 12 1396 اصفهان تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 10,890 819,299,825 Rls. 22,039 $
66 7 1396 اصفهان تركمنستان 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 23,362 814,939,120 Rls. 23,888 $
67 12 1396 اصفهان تركمنستان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 132,400 813,663,492 Rls. 21,707 $
68 6 1396 اصفهان تركمنستان 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 23,769 787,642,560 Rls. 23,568 $
69 7 1396 اصفهان تركمنستان 28042100 آرگون 42,220 759,112,159 Rls. 22,330 $
70 12 1396 اصفهان تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 24,450 749,972,960 Rls. 20,240 $
71 3 1396 اصفهان تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 25,440 703,516,000 Rls. 21,680 $
72 4 1396 اصفهان تركمنستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 24,000 686,188,800 Rls. 21,120 $
73 4 1396 اصفهان تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 119,890 674,800,429 Rls. 20,754 $
74 2 1396 اصفهان تركمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 11,860 654,236,738 Rls. 20,162 $
75 8 1396 اصفهان تركمنستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 38,420 615,384,000 Rls. 17,600 $
76 6 1396 اصفهان تركمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 23,460 607,936,000 Rls. 18,400 $
77 3 1396 اصفهان تركمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,105 588,967,500 Rls. 18,150 $
78 7 1396 اصفهان تركمنستان 22029990 --- ساير 42,672 579,230,750 Rls. 17,275 $
79 9 1396 اصفهان تركمنستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 20,400 563,840,000 Rls. 16,000 $
80 1 1396 اصفهان تركمنستان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 19,104 535,097,248 Rls. 16,496 $
81 2 1396 اصفهان تركمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 16,180 524,863,020 Rls. 16,175 $
82 6 1396 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 49,000 492,124,624 Rls. 14,896 $
83 1 1396 اصفهان تركمنستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 14,000 481,379,920 Rls. 14,840 $
84 9 1396 اصفهان تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 4,400 465,168,000 Rls. 13,200 $
85 1 1396 اصفهان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 98,945 459,256,466 Rls. 14,160 $
86 2 1396 اصفهان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 97,145 425,500,039 Rls. 13,114 $
87 9 1396 اصفهان تركمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 23,540 425,222,280 Rls. 11,948 $
88 9 1396 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 20,780 424,688,376 Rls. 12,052 $
89 11 1396 اصفهان تركمنستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 48,240 409,723,776 Rls. 11,088 $
90 9 1396 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 69,420 391,532,857 Rls. 11,107 $
91 6 1396 اصفهان تركمنستان 28042100 آرگون 22,200 323,792,000 Rls. 9,800 $
92 9 1396 اصفهان تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 26,200 323,150,800 Rls. 9,170 $
93 5 1396 اصفهان تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 135,000 310,448,250 Rls. 9,450 $
94 1 1396 اصفهان تركمنستان 28042100 آرگون 19,370 297,105,336 Rls. 9,162 $
95 3 1396 اصفهان تركمنستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 19,488 291,732,504 Rls. 8,988 $
96 12 1396 اصفهان تركمنستان 55014000 دسته الياف ازرشته هاي پلي پروپيلن . 3,000 260,001,950 Rls. 6,994 $
97 5 1396 اصفهان تركمنستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 24,000 235,864,800 Rls. 7,200 $
98 3 1396 اصفهان تركمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 10,940 235,197,600 Rls. 7,248 $
99 4 1396 اصفهان تركمنستان 72191400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3.mm 9,490 231,231,330 Rls. 7,117 $
100 12 1396 اصفهان تركمنستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 5,075 208,850,530 Rls. 5,582 $
مجموع کل
408,524,638,936 ريال
مجموع کل
12,415,959 دلار