آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 اينچه برون تركمنستان 39012090 ک ک ک ساير: 1,540,000 57,246,040,800 Rls. 1,742,800 $
2 2 1396 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 2,877,058 42,338,295,350 Rls. 1,304,772 $
3 9 1396 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 2,430,356 38,877,832,811 Rls. 1,100,690 $
4 6 1396 اينچه برون تركمنستان 39012010 ک ک ک گريد لوله: 946,000 35,044,683,520 Rls. 1,059,520 $
5 9 1396 اينچه برون تركمنستان 28362000 کربنات دي سديم 2,424,044 33,942,131,996 Rls. 962,044 $
6 12 1396 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,981,136 33,764,448,593 Rls. 905,535 $
7 12 1396 اينچه برون تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,133,338 31,881,898,783 Rls. 853,959 $
8 11 1396 اينچه برون تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 2,045,830 30,506,557,682 Rls. 829,062 $
9 11 1396 اينچه برون تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,705,556 29,607,097,869 Rls. 802,148 $
10 8 1396 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,872,908 29,490,553,926 Rls. 845,776 $
11 9 1396 اينچه برون تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 1,990,320 28,442,331,184 Rls. 804,787 $
12 10 1396 اينچه برون تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 1,877,610 27,322,019,918 Rls. 756,898 $
13 12 1396 اينچه برون تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,718,396 26,665,340,812 Rls. 715,752 $
14 7 1396 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,693,381 26,148,886,321 Rls. 771,125 $
15 12 1396 اينچه برون تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 1,747,560 26,064,262,173 Rls. 698,661 $
16 2 1396 اينچه برون تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 2,152,416 23,398,494,360 Rls. 721,100 $
17 3 1396 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,519,017 22,450,966,335 Rls. 691,892 $
18 11 1396 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,390,575 22,415,715,726 Rls. 608,785 $
19 5 1396 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,344,328 20,468,009,118 Rls. 624,267 $
20 10 1396 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,243,753 20,038,688,089 Rls. 556,963 $
21 8 1396 اينچه برون تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 1,389,180 19,475,931,090 Rls. 559,171 $
22 4 1396 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,211,322 18,676,966,916 Rls. 574,179 $
23 6 1396 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,184,579 17,884,959,066 Rls. 538,649 $
24 11 1396 اينچه برون تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 845,650 16,171,943,464 Rls. 439,739 $
25 12 1396 اينچه برون تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 832,020 16,127,463,969 Rls. 432,651 $
26 3 1396 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 299,047 15,111,861,838 Rls. 465,675 $
27 9 1396 اينچه برون تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 246,277 14,129,075,167 Rls. 399,171 $
28 6 1396 اينچه برون تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,354,857 13,818,919,888 Rls. 416,782 $
29 1 1396 اينچه برون تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,352,505 13,661,713,234 Rls. 421,236 $
30 7 1396 اينچه برون تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 1,008,290 13,436,824,656 Rls. 396,156 $
31 7 1396 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 228,897 13,397,290,886 Rls. 394,383 $
32 10 1396 اينچه برون تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 698,420 13,145,714,214 Rls. 363,177 $
33 10 1396 اينچه برون تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,482,545 13,129,738,653 Rls. 363,942 $
34 6 1396 اينچه برون تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 980,604 13,068,640,965 Rls. 393,592 $
35 5 1396 اينچه برون تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 217,359 12,364,231,351 Rls. 377,302 $
36 3 1396 اينچه برون تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,544,030 11,817,475,499 Rls. 364,188 $
37 2 1396 اينچه برون تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,031,460 11,711,292,857 Rls. 360,915 $
38 1 1396 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 770,502 11,365,316,138 Rls. 350,480 $
39 2 1396 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 225,265 11,074,572,364 Rls. 341,293 $
40 8 1396 اينچه برون تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 208,365 10,960,947,002 Rls. 314,851 $
41 12 1396 اينچه برون تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 170,298 10,657,459,161 Rls. 285,184 $
42 7 1396 اينچه برون تركمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 84,840 10,596,878,810 Rls. 312,760 $
43 7 1396 اينچه برون تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 40,470 9,846,809,931 Rls. 289,947 $
44 11 1396 اينچه برون تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 160,222 9,807,715,166 Rls. 266,522 $
45 5 1396 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 199,461 9,154,346,177 Rls. 279,250 $
46 11 1396 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 123,200 9,076,706,040 Rls. 246,400 $
47 12 1396 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 169,646 9,054,087,772 Rls. 242,592 $
48 5 1396 اينچه برون تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 2,291,276 8,929,025,556 Rls. 272,564 $
49 11 1396 اينچه برون تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 674,297 8,830,051,891 Rls. 240,244 $
50 11 1396 اينچه برون تركمنستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 813,050 8,785,851,701 Rls. 238,999 $
51 2 1396 اينچه برون تركمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 66,484 8,724,204,448 Rls. 268,859 $
52 9 1396 اينچه برون تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,329,090 8,622,035,542 Rls. 243,830 $
53 6 1396 اينچه برون تركمنستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 210,890 8,478,697,803 Rls. 255,721 $
54 4 1396 اينچه برون تركمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,860 8,386,726,095 Rls. 257,301 $
55 6 1396 اينچه برون تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 38,310 8,305,865,400 Rls. 250,050 $
56 4 1396 اينچه برون تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 142,541 7,726,916,370 Rls. 237,321 $
57 9 1396 اينچه برون تركمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 73,600 7,673,935,500 Rls. 217,000 $
58 7 1396 اينچه برون تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 152,649 7,634,770,661 Rls. 226,223 $
59 1 1396 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 142,097 7,615,568,466 Rls. 234,837 $
60 6 1396 اينچه برون تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 149,650 7,475,531,987 Rls. 225,154 $
61 9 1396 اينچه برون تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 796,391 7,361,433,499 Rls. 208,417 $
62 5 1396 اينچه برون تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 33,509 7,159,571,850 Rls. 218,400 $
63 7 1396 اينچه برون تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 74,106 7,093,550,458 Rls. 209,067 $
64 8 1396 اينچه برون تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 30,150 7,055,468,880 Rls. 202,320 $
65 12 1396 اينچه برون تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,525,470 6,844,147,407 Rls. 183,059 $
66 1 1396 اينچه برون تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 598,820 6,796,471,060 Rls. 209,585 $
67 8 1396 اينچه برون تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,701,983 6,728,709,841 Rls. 191,240 $
68 1 1396 اينچه برون تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 383,093 6,465,693,046 Rls. 199,394 $
69 8 1396 اينچه برون تركمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 96,000 6,386,006,400 Rls. 182,400 $
70 8 1396 اينچه برون تركمنستان 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 200,000 6,032,048,000 Rls. 176,000 $
71 6 1396 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 103,903 5,822,102,573 Rls. 174,852 $
72 8 1396 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 121,085 5,440,736,760 Rls. 156,169 $
73 4 1396 اينچه برون تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 25,619 5,426,255,310 Rls. 166,698 $
74 9 1396 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 101,750 5,301,083,963 Rls. 150,082 $
75 9 1396 اينچه برون تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 49,776 5,266,533,312 Rls. 149,328 $
76 1 1396 اينچه برون تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 57,397 5,244,945,022 Rls. 161,714 $
77 3 1396 اينچه برون تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 369,580 5,222,220,086 Rls. 160,938 $
78 3 1396 اينچه برون تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 25,319 5,198,129,400 Rls. 160,200 $
79 7 1396 اينچه برون تركمنستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 50,629 5,181,625,005 Rls. 151,887 $
80 12 1396 اينچه برون تركمنستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 112,610 5,171,052,717 Rls. 138,039 $
81 2 1396 اينچه برون تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 23,349 5,144,464,603 Rls. 158,539 $
82 1 1396 اينچه برون تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 50,944 4,969,144,782 Rls. 153,189 $
83 7 1396 اينچه برون تركمنستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 497,430 4,897,597,183 Rls. 143,790 $
84 9 1396 اينچه برون تركمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 72,000 4,823,568,000 Rls. 136,800 $
85 11 1396 اينچه برون تركمنستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 525,000 4,803,975,000 Rls. 131,250 $
86 8 1396 اينچه برون تركمنستان 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 26,455 4,770,297,371 Rls. 137,399 $
87 5 1396 اينچه برون تركمنستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 645,210 4,721,426,889 Rls. 143,957 $
88 12 1396 اينچه برون تركمنستان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 43,575 4,699,713,795 Rls. 125,125 $
89 7 1396 اينچه برون تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 36,700 4,693,632,250 Rls. 137,750 $
90 2 1396 اينچه برون تركمنستان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 48,000 4,671,216,000 Rls. 143,956 $
91 7 1396 اينچه برون تركمنستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 113,130 4,665,014,703 Rls. 137,561 $
92 12 1396 اينچه برون تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 249,810 4,664,417,635 Rls. 124,905 $
93 8 1396 اينچه برون تركمنستان 28362000 کربنات دي سديم 400,000 4,654,895,630 Rls. 133,704 $
94 9 1396 اينچه برون تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 18,978 4,653,016,683 Rls. 131,862 $
95 9 1396 اينچه برون تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,064,464 4,640,827,276 Rls. 131,389 $
96 1 1396 اينچه برون تركمنستان 07031000 پيازوموسير 719,749 4,614,028,152 Rls. 142,291 $
97 12 1396 اينچه برون تركمنستان 07031000 پيازوموسير 302,479 4,519,188,827 Rls. 120,989 $
98 10 1396 اينچه برون تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 481,840 4,503,595,439 Rls. 124,545 $
99 5 1396 اينچه برون تركمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 72,000 4,484,304,000 Rls. 136,800 $
100 4 1396 اينچه برون تركمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 72,000 4,451,928,000 Rls. 136,800 $
مجموع کل
1,277,272,355,867 ريال
مجموع کل
36,997,216 دلار