آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,440,412 155,759,111,414 Rls. 4,755,228 $
2 11 1396 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,088,090 130,951,198,076 Rls. 3,552,798 $
3 8 1396 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,143,911 130,877,295,644 Rls. 3,744,699 $
4 3 1396 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,182,225 126,783,848,597 Rls. 3,907,217 $
5 12 1396 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,011,948 125,145,730,340 Rls. 3,356,669 $
6 2 1396 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,123,909 120,381,310,828 Rls. 3,709,873 $
7 9 1396 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,957,945 119,981,010,487 Rls. 3,399,124 $
8 7 1396 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,065,389 119,074,107,267 Rls. 3,513,770 $
9 9 1396 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,009,759 118,036,576,375 Rls. 3,341,311 $
10 10 1396 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 992,112 117,754,264,591 Rls. 3,265,017 $
11 6 1396 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,006,910 110,942,666,737 Rls. 3,340,082 $
12 1 1396 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 999,736 107,235,410,354 Rls. 3,307,033 $
13 2 1396 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,709,761 96,204,312,100 Rls. 2,964,781 $
14 4 1396 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 819,520 87,379,461,979 Rls. 2,685,531 $
15 12 1396 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,054,152 66,093,124,868 Rls. 1,773,797 $
16 10 1396 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 930,238 57,058,392,689 Rls. 1,583,418 $
17 11 1396 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 833,049 53,059,585,381 Rls. 1,436,659 $
18 6 1396 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 860,256 49,617,476,075 Rls. 1,493,139 $
19 5 1396 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 848,450 47,616,631,529 Rls. 1,450,281 $
20 11 1396 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,297,980 44,187,145,096 Rls. 1,194,949 $
21 3 1396 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 817,575 42,975,690,570 Rls. 1,324,446 $
22 2 1396 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,675,830 41,732,594,737 Rls. 1,286,160 $
23 4 1396 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 607,795 34,589,248,090 Rls. 1,063,642 $
24 7 1396 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 518,426 34,463,830,109 Rls. 1,016,355 $
25 12 1396 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,748,470 33,788,801,039 Rls. 909,205 $
26 1 1396 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,755,750 31,275,716,146 Rls. 964,508 $
27 7 1396 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 462,467 26,699,150,490 Rls. 792,542 $
28 11 1396 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 418,461 25,284,856,109 Rls. 687,057 $
29 1 1396 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 432,039 24,344,774,608 Rls. 750,546 $
30 12 1396 اينچه برون عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,225,390 22,874,207,125 Rls. 612,695 $
31 12 1396 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 352,156 21,850,316,255 Rls. 586,023 $
32 5 1396 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 352,870 20,862,723,467 Rls. 636,703 $
33 3 1396 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 353,059 19,475,762,613 Rls. 600,202 $
34 10 1396 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 318,495 17,929,891,844 Rls. 496,945 $
35 6 1396 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 777,850 16,808,258,668 Rls. 505,485 $
36 5 1396 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 287,341 16,008,599,272 Rls. 488,481 $
37 3 1396 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 756,975 15,982,448,683 Rls. 492,566 $
38 7 1396 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 688,361 15,183,387,789 Rls. 447,793 $
39 9 1396 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 220,774 15,125,995,490 Rls. 428,089 $
40 5 1396 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 686,990 14,622,427,510 Rls. 446,561 $
41 1 1396 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 259,937 14,329,774,452 Rls. 441,894 $
42 3 1396 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,247,280 14,165,079,006 Rls. 436,547 $
43 2 1396 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 253,428 13,977,973,414 Rls. 430,766 $
44 4 1396 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 245,281 13,567,396,797 Rls. 416,979 $
45 2 1396 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 642,049 13,539,442,631 Rls. 417,252 $
46 11 1396 اينچه برون عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,436,952 13,247,898,872 Rls. 359,238 $
47 4 1396 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 596,550 12,616,305,855 Rls. 387,749 $
48 10 1396 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 535,385 12,563,798,709 Rls. 347,973 $
49 6 1396 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 196,067 12,453,968,656 Rls. 374,927 $
50 1 1396 اينچه برون عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 96,000 12,450,816,000 Rls. 384,000 $
51 6 1396 اينچه برون عراق 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 1,146,770 11,013,875,868 Rls. 331,058 $
52 4 1396 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 161,966 10,921,359,550 Rls. 335,230 $
53 6 1396 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 207,078 10,167,267,572 Rls. 306,001 $
54 7 1396 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 209,567 10,150,940,974 Rls. 300,534 $
55 2 1396 اينچه برون عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 72,000 9,343,200,000 Rls. 287,934 $
56 6 1396 اينچه برون عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 74,186 8,545,180,476 Rls. 258,018 $
57 9 1396 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 369,430 8,494,232,868 Rls. 240,060 $
58 8 1396 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 229,188 8,428,173,325 Rls. 241,825 $
59 9 1396 اينچه برون عراق 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 828,670 8,295,792,482 Rls. 234,215 $
60 3 1396 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 246,409 8,208,648,122 Rls. 252,968 $
61 9 1396 اينچه برون عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 64,993 7,722,606,764 Rls. 219,005 $
62 11 1396 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 309,560 7,422,928,659 Rls. 201,219 $
63 4 1396 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 645,080 7,340,338,030 Rls. 225,777 $
64 8 1396 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 112,938 7,047,344,992 Rls. 203,674 $
65 5 1396 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 246,997 6,639,862,939 Rls. 202,521 $
66 12 1396 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 267,730 6,500,969,944 Rls. 174,028 $
67 1 1396 اينچه برون عراق 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 658,640 6,450,841,448 Rls. 198,961 $
68 2 1396 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 197,167 6,450,067,774 Rls. 198,783 $
69 7 1396 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 220,224 6,335,787,820 Rls. 186,803 $
70 1 1396 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 200,878 5,992,296,972 Rls. 184,810 $
71 5 1396 اينچه برون عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 51,741 5,843,017,240 Rls. 178,327 $
72 9 1396 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 107,387 5,765,491,632 Rls. 163,302 $
73 10 1396 اينچه برون عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 298,910 5,388,749,480 Rls. 149,455 $
74 10 1396 اينچه برون عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 595,659 5,359,871,602 Rls. 148,916 $
75 6 1396 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 199,986 5,264,215,882 Rls. 158,404 $
76 12 1396 اينچه برون عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 44,177 4,953,097,630 Rls. 132,530 $
77 10 1396 اينچه برون عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 68,000 4,644,314,400 Rls. 129,200 $
78 7 1396 اينچه برون عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 40,724 4,642,268,464 Rls. 136,390 $
79 3 1396 اينچه برون عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 71,480 4,639,194,960 Rls. 142,960 $
80 8 1396 اينچه برون عراق 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 452,320 4,439,211,826 Rls. 127,111 $
81 1 1396 اينچه برون عراق 04031090 ک ک ک ماست 137,493 4,437,111,872 Rls. 136,844 $
82 11 1396 اينچه برون عراق 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 413,970 4,407,829,062 Rls. 119,238 $
83 9 1396 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 118,776 4,340,665,364 Rls. 122,696 $
84 4 1396 اينچه برون عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 36,697 4,037,605,254 Rls. 124,250 $
85 8 1396 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 75,032 3,864,302,782 Rls. 111,327 $
86 10 1396 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 54,072 3,792,019,877 Rls. 105,549 $
87 1 1396 اينچه برون عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 38,966 3,790,150,556 Rls. 116,897 $
88 12 1396 اينچه برون عراق 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 337,790 3,668,709,423 Rls. 98,409 $
89 10 1396 اينچه برون عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,483,744,000 Rls. 96,000 $
90 10 1396 اينچه برون عراق 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 13,838 3,440,451,223 Rls. 94,807 $
91 1 1396 اينچه برون عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 29,637 3,281,582,826 Rls. 101,182 $
92 6 1396 اينچه برون عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,171,840,000 Rls. 96,000 $
93 10 1396 اينچه برون عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 27,022 3,134,415,999 Rls. 87,055 $
94 3 1396 اينچه برون عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,114,624,000 Rls. 96,000 $
95 2 1396 اينچه برون عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,113,760,000 Rls. 95,959 $
96 3 1396 اينچه برون عراق 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 323,300 3,062,211,503 Rls. 94,366 $
97 10 1396 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 78,716 2,962,415,359 Rls. 81,613 $
98 12 1396 اينچه برون عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 58,929 2,665,167,465 Rls. 71,319 $
99 3 1396 اينچه برون عراق 04031090 ک ک ک ماست 84,094 2,592,395,219 Rls. 79,890 $
100 2 1396 اينچه برون عراق 04031090 ک ک ک ماست 82,121 2,530,802,091 Rls. 77,996 $
مجموع کل
2,890,232,749,003 ريال
مجموع کل
84,566,121 دلار