آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (بازارچه كوهك-سراوان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08081000 سيب , تازه 8,241,540 148,946,177,330 Rls. 4,121,685 $
2 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08081000 سيب , تازه 5,375,380 98,547,788,955 Rls. 2,687,690 $
3 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 948,570 47,380,432,755 Rls. 1,265,205 $
4 10 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 323,800 42,939,388,140 Rls. 1,194,406 $
5 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08081000 سيب , تازه 2,198,470 40,552,140,965 Rls. 1,084,559 $
6 9 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 330,460 38,876,542,839 Rls. 1,098,348 $
7 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 1,024,072 38,226,191,480 Rls. 1,024,072 $
8 4 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,732,170 34,085,335,960 Rls. 1,048,736 $
9 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 485,420 23,415,295,091 Rls. 636,104 $
10 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 215,030 21,961,034,526 Rls. 587,470 $
11 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,727,810 21,887,350,866 Rls. 663,129 $
12 8 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 203,380 19,779,398,316 Rls. 564,180 $
13 9 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 274,130 19,772,370,283 Rls. 559,222 $
14 7 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 270,310 18,698,864,630 Rls. 551,433 $
15 9 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,239,990 16,767,519,514 Rls. 475,907 $
16 7 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,259,970 16,442,868,940 Rls. 483,572 $
17 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 111,820 14,576,818,550 Rls. 391,230 $
18 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 403,230 13,898,166,080 Rls. 378,103 $
19 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 167,430 12,750,883,861 Rls. 341,555 $
20 5 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 998,240 12,560,877,714 Rls. 383,118 $
21 1 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 109,020 12,380,192,090 Rls. 381,780 $
22 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 85,560 11,320,839,200 Rls. 342,200 $
23 8 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 152,790 10,795,609,684 Rls. 311,692 $
24 9 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 404,790 10,175,175,838 Rls. 287,177 $
25 10 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 138,560 10,170,545,495 Rls. 282,662 $
26 4 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 150,810 10,005,609,045 Rls. 307,653 $
27 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 94,340 9,821,903,230 Rls. 266,190 $
28 3 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 710,370 8,846,176,424 Rls. 272,637 $
29 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 73,330 8,828,312,985 Rls. 240,273 $
30 9 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08081000 سيب , تازه 862,700 8,559,179,224 Rls. 241,498 $
31 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 119,050 8,334,101,822 Rls. 226,195 $
32 8 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 619,510 8,283,312,134 Rls. 237,766 $
33 10 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 64,040 8,060,100,125 Rls. 224,140 $
34 2 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 70,490 7,941,670,520 Rls. 244,790 $
35 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 105,110 7,934,293,483 Rls. 214,423 $
36 3 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 125,180 7,905,765,022 Rls. 243,620 $
37 7 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 49,870 7,655,917,725 Rls. 224,415 $
38 3 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 187,671 7,306,994,824 Rls. 225,206 $
39 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 63,180 7,303,544,500 Rls. 221,130 $
40 3 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 60,920 6,918,379,475 Rls. 213,220 $
41 1 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 99,260 6,566,856,540 Rls. 202,490 $
42 2 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 98,440 6,514,918,138 Rls. 200,818 $
43 10 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 169,970 6,135,313,830 Rls. 169,970 $
44 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 58,120 6,100,111,920 Rls. 162,736 $
45 10 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 121,220 6,056,389,246 Rls. 167,314 $
46 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 114,470 6,051,297,132 Rls. 164,331 $
47 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 33051000 شامپوها 75,070 5,784,008,815 Rls. 155,385 $
48 7 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 46,570 5,505,630,655 Rls. 162,995 $
49 3 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 102,280 5,310,156,752 Rls. 163,648 $
50 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 68,770 5,056,944,700 Rls. 137,540 $
51 2 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 37,930 4,918,173,560 Rls. 151,620 $
52 8 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 37,770 4,636,237,375 Rls. 132,195 $
53 9 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 120,770 4,259,786,320 Rls. 120,770 $
54 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 74,800 4,197,963,000 Rls. 112,200 $
55 5 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 35,300 4,048,360,750 Rls. 123,550 $
56 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 54,350 3,993,967,040 Rls. 108,700 $
57 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 78,680 3,818,737,364 Rls. 102,284 $
58 4 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 32,600 3,715,204,500 Rls. 114,100 $
59 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 23,500 3,534,165,000 Rls. 105,750 $
60 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 30,400 3,424,713,600 Rls. 91,200 $
61 10 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 129,110 3,383,787,047 Rls. 93,925 $
62 8 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 19,330 3,312,485,450 Rls. 96,650 $
63 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 33,630 3,074,558,375 Rls. 82,705 $
64 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 47,520 2,983,115,520 Rls. 90,288 $
65 5 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 29,830 2,930,595,270 Rls. 89,490 $
66 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 75,180 2,766,665,820 Rls. 75,180 $
67 9 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 48,740 2,713,959,696 Rls. 76,874 $
68 1 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 75,440 2,593,794,055 Rls. 80,020 $
69 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 37,730 2,562,668,320 Rls. 76,969 $
70 10 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 47,320 2,559,254,880 Rls. 70,980 $
71 10 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 70,300 2,527,174,920 Rls. 70,300 $
72 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 9,920 2,375,403,520 Rls. 63,488 $
73 4 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 14,380 2,336,031,000 Rls. 71,900 $
74 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 33051000 شامپوها 50,540 2,310,433,815 Rls. 62,715 $
75 2 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 29,120 2,266,496,599 Rls. 69,851 $
76 9 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 46,160 2,197,803,294 Rls. 62,316 $
77 8 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 45,167 2,094,098,699 Rls. 60,975 $
78 4 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 39,330 2,049,066,720 Rls. 62,928 $
79 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 17,440 1,944,996,000 Rls. 52,320 $
80 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 17,610 1,931,147,820 Rls. 52,830 $
81 9 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 26,680 1,880,843,080 Rls. 53,360 $
82 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 26,160 1,853,909,496 Rls. 49,704 $
83 7 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 76,500 1,851,252,336 Rls. 55,080 $
84 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 03023600 ماه? تن بلوف?ن جنوب تازه ?ا سردکرده باستثنا? ف?له ماه? وسا?رقسمت ها? گوشت? ماه? مشمول شماره 0304 11,100 1,833,720,000 Rls. 55,500 $
85 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 24,570 1,832,872,860 Rls. 49,140 $
86 2 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 03023600 ماه? تن بلوف?ن جنوب تازه ?ا سردکرده باستثنا? ف?له ماه? وسا?رقسمت ها? گوشت? ماه? مشمول شماره 0304 11,030 1,788,900,550 Rls. 55,150 $
87 7 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 49,980 1,770,558,180 Rls. 52,979 $
88 5 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 29,990 1,767,220,540 Rls. 53,939 $
89 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 95,980 1,725,916,535 Rls. 46,129 $
90 2 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 44,240 1,721,909,280 Rls. 53,088 $
91 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 22,300 1,668,709,000 Rls. 44,600 $
92 7 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 16,800 1,604,769,600 Rls. 47,040 $
93 4 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 24,730 1,604,497,600 Rls. 49,340 $
94 3 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 24,450 1,586,796,100 Rls. 48,900 $
95 1 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 15,050 1,578,919,650 Rls. 48,675 $
96 7 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 24,050 1,558,884,925 Rls. 45,695 $
97 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 64,520 1,539,463,488 Rls. 46,455 $
98 8 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 78,017 1,529,762,512 Rls. 44,560 $
99 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 13,220 1,449,731,640 Rls. 39,660 $
100 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 27,040 1,429,442,560 Rls. 43,264 $
مجموع کل
1,064,733,622,629 ريال
مجموع کل
30,042,949 دلار