آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بازارچه كيله سردشت )

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08081000 سيب , تازه 5,466,591 81,142,993,618 Rls. 2,295,491 $
2 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08081000 سيب , تازه 4,470,536 67,437,033,166 Rls. 1,875,399 $
3 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08081000 سيب , تازه 2,025,680 29,554,184,213 Rls. 846,113 $
4 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,072,653 23,912,772,803 Rls. 664,854 $
5 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,079,924 15,568,388,093 Rls. 432,367 $
6 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 145,437 15,240,609,703 Rls. 439,775 $
7 2 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 149,007 14,719,037,308 Rls. 453,732 $
8 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 997,419 14,098,571,450 Rls. 398,983 $
9 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 184,391 13,257,350,758 Rls. 375,283 $
10 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 743,283 12,864,735,465 Rls. 349,476 $
11 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 867,367 12,308,417,382 Rls. 350,810 $
12 3 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08071100 هندوا نه , تازه 1,612,285 11,537,022,344 Rls. 355,597 $
13 5 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 111,470 11,397,927,502 Rls. 347,914 $
14 7 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 782,236 11,253,869,009 Rls. 332,577 $
15 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 662,679 11,099,138,893 Rls. 298,519 $
16 2 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08071100 هندوا نه , تازه 1,530,574 10,411,322,849 Rls. 320,928 $
17 2 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 365,557 9,995,631,505 Rls. 308,105 $
18 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 103,620 9,667,787,485 Rls. 274,059 $
19 5 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 710,460 9,317,718,368 Rls. 284,180 $
20 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 392,369 9,024,492,444 Rls. 242,635 $
21 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 100,644 8,738,565,990 Rls. 251,611 $
22 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 215,276 8,614,174,968 Rls. 247,571 $
23 1 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 87,281 8,579,534,584 Rls. 264,618 $
24 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 116,566 7,673,264,349 Rls. 221,479 $
25 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 213,403 7,665,379,662 Rls. 219,815 $
26 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 62,665 7,609,630,113 Rls. 219,336 $
27 1 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 247,983 7,250,835,760 Rls. 223,635 $
28 3 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 516,355 7,138,337,477 Rls. 219,979 $
29 3 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 68,745 6,691,888,692 Rls. 206,217 $
30 4 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 508,904 6,622,272,509 Rls. 203,557 $
31 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 374,613 6,617,501,288 Rls. 187,430 $
32 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 448,598 6,216,089,368 Rls. 179,476 $
33 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 85,630 6,093,783,420 Rls. 172,540 $
34 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 531,366 6,092,331,035 Rls. 165,670 $
35 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 416,021 5,998,764,447 Rls. 166,405 $
36 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 276,985 5,878,123,921 Rls. 171,120 $
37 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 393,083 5,810,574,529 Rls. 157,243 $
38 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07031000 پيازوموسير 390,507 5,623,071,837 Rls. 155,842 $
39 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 377,102 5,606,179,401 Rls. 150,838 $
40 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 242,812 5,523,075,458 Rls. 150,542 $
41 7 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 52,772 5,381,236,534 Rls. 161,781 $
42 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 72,980 5,354,684,940 Rls. 145,705 $
43 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 344,541 5,226,790,662 Rls. 144,676 $
44 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 76,984 5,188,654,538 Rls. 146,589 $
45 2 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 352,742 5,149,303,448 Rls. 158,738 $
46 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 347,157 4,906,228,993 Rls. 138,856 $
47 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 326,556 4,870,614,079 Rls. 134,844 $
48 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 40,370 4,650,570,621 Rls. 124,753 $
49 6 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 44,012 4,515,722,877 Rls. 135,857 $
50 4 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 65,090 4,243,004,860 Rls. 130,180 $
51 7 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 48,997 4,168,431,945 Rls. 122,493 $
52 6 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 134,277 4,014,064,633 Rls. 120,876 $
53 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 63,310 3,920,192,076 Rls. 111,071 $
54 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 40,960 3,870,238,512 Rls. 104,736 $
55 4 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 37,434 3,774,410,474 Rls. 116,044 $
56 7 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 133,287 3,765,157,890 Rls. 111,958 $
57 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 216,665 3,741,001,866 Rls. 103,996 $
58 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07031000 پيازوموسير 253,543 3,722,347,007 Rls. 101,415 $
59 6 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 277,797 3,678,539,250 Rls. 111,117 $
60 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 39,902 3,607,243,100 Rls. 102,351 $
61 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 27,265 3,597,854,846 Rls. 101,574 $
62 7 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 53,050 3,576,410,980 Rls. 106,100 $
63 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08105000 کيوي، تازه 110,328 3,449,821,983 Rls. 93,803 $
64 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 55,650 3,298,137,781 Rls. 95,057 $
65 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 26,662 3,288,555,326 Rls. 93,321 $
66 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 148,618 3,270,731,217 Rls. 92,143 $
67 2 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 33,590 3,268,844,790 Rls. 100,770 $
68 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 43,720 3,145,011,600 Rls. 87,440 $
69 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 48,577 3,086,946,456 Rls. 87,439 $
70 3 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 47,106 3,083,273,832 Rls. 95,013 $
71 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 141,785 3,054,902,832 Rls. 85,070 $
72 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 31,054 3,046,648,128 Rls. 84,528 $
73 1 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 24,340 3,012,963,072 Rls. 92,928 $
74 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 128,135 2,961,815,574 Rls. 79,442 $
75 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 21,737 2,909,055,275 Rls. 78,253 $
76 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 22,753 2,870,592,382 Rls. 79,637 $
77 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 14,250 2,790,849,600 Rls. 79,200 $
78 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 29,340 2,634,022,000 Rls. 73,350 $
79 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 39,535 2,613,742,080 Rls. 72,893 $
80 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 20,658 2,547,848,352 Rls. 72,304 $
81 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 2,716 2,517,480,000 Rls. 72,000 $
82 1 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 38,480 2,495,351,040 Rls. 76,960 $
83 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 28,740 2,431,119,540 Rls. 68,110 $
84 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08105000 کيوي، تازه 76,522 2,415,789,899 Rls. 65,043 $
85 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 29,550 2,358,224,730 Rls. 67,965 $
86 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 32,940 2,355,940,320 Rls. 65,882 $
87 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08105000 کيوي، تازه 119,610 2,312,081,057 Rls. 63,713 $
88 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 154,295 2,309,764,538 Rls. 63,987 $
89 7 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08071900 خربزه وهمانند 160,710 2,285,199,621 Rls. 67,498 $
90 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08071900 خربزه وهمانند 164,549 2,282,478,805 Rls. 66,025 $
91 5 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 82,908 2,281,514,871 Rls. 69,641 $
92 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 153,181 2,272,012,615 Rls. 61,163 $
93 7 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08081000 سيب , تازه 155,684 2,223,157,652 Rls. 65,386 $
94 5 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 33,450 2,192,335,020 Rls. 66,900 $
95 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 18,634 2,135,480,285 Rls. 59,185 $
96 6 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 10,679 2,128,351,032 Rls. 64,074 $
97 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 8,051 2,127,740,916 Rls. 60,382 $
98 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 23,570 2,049,681,464 Rls. 56,937 $
99 7 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 42,940 2,048,281,515 Rls. 60,975 $
100 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 29,536 2,045,484,086 Rls. 58,026 $
مجموع کل
724,376,318,583 ريال
مجموع کل
20,759,874 دلار