آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 بازرگان ترکيه 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 6,993,109,990 50,423,000,000,000 Rls. 1,361,139,031 $
2 8 1396 بازرگان ترکيه 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 1,328,964,990 7,564,000,000,000 Rls. 220,629,347 $
3 6 1396 بازرگان ترکيه 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 1,307,146,840 6,650,000,000,000 Rls. 200,419,809 $
4 11 1396 بازرگان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 607,370 80,620,201,054 Rls. 2,178,580 $
5 10 1396 بازرگان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 533,820 65,036,481,648 Rls. 1,800,085 $
6 9 1396 بازرگان ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 850,133 60,050,721,994 Rls. 1,700,266 $
7 9 1396 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 6,441,745 57,895,331,329 Rls. 1,639,052 $
8 11 1396 بازرگان ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 761,290 56,085,329,520 Rls. 1,522,580 $
9 11 1396 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 5,593,781 53,061,682,237 Rls. 1,440,257 $
10 8 1396 بازرگان ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 721,269 51,843,240,746 Rls. 1,490,378 $
11 9 1396 بازرگان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 448,130 50,571,528,857 Rls. 1,433,969 $
12 12 1396 بازرگان ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,244,041 50,342,929,832 Rls. 1,347,088 $
13 8 1396 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 5,464,059 48,817,669,839 Rls. 1,401,593 $
14 12 1396 بازرگان ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 3,212,310 43,351,865,489 Rls. 1,160,387 $
15 7 1396 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 3,512,990 42,664,236,944 Rls. 1,258,736 $
16 12 1396 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 4,243,373 40,674,910,850 Rls. 1,091,139 $
17 10 1396 بازرگان ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 558,780 40,668,302,120 Rls. 1,128,160 $
18 10 1396 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 4,068,601 37,827,957,230 Rls. 1,050,198 $
19 12 1396 بازرگان ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 469,760 34,979,085,680 Rls. 939,520 $
20 8 1396 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,711,970 34,471,890,780 Rls. 989,600 $
21 3 1396 بازرگان ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 175,140 34,097,148,960 Rls. 1,050,840 $
22 3 1396 بازرگان ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 522,315 33,896,676,970 Rls. 1,044,630 $
23 10 1396 بازرگان ترکيه 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 249,639 33,660,569,500 Rls. 935,000 $
24 3 1396 بازرگان ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 166,562 32,427,494,418 Rls. 999,372 $
25 5 1396 بازرگان ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 163,100 32,029,815,000 Rls. 978,600 $
26 6 1396 بازرگان ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 742,500 32,029,013,250 Rls. 965,250 $
27 5 1396 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 3,512,221 31,072,360,880 Rls. 948,803 $
28 7 1396 بازرگان ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 697,500 30,604,362,750 Rls. 906,750 $
29 6 1396 بازرگان ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 450,330 29,970,444,180 Rls. 900,660 $
30 1 1396 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 3,067,988 29,798,856,532 Rls. 919,023 $
31 9 1396 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,109,800 28,384,067,360 Rls. 803,200 $
32 10 1396 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,079,190 28,257,534,280 Rls. 784,840 $
33 5 1396 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,396,620 27,526,374,883 Rls. 840,285 $
34 1 1396 بازرگان ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 140,257 27,292,838,556 Rls. 841,542 $
35 2 1396 بازرگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 400,655 25,997,070,290 Rls. 801,307 $
36 3 1396 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 2,902,367 24,767,615,735 Rls. 763,281 $
37 1 1396 بازرگان ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 125,844 24,480,433,512 Rls. 755,064 $
38 3 1396 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,264,370 24,362,067,630 Rls. 750,761 $
39 5 1396 بازرگان ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 365,400 23,940,277,200 Rls. 730,800 $
40 2 1396 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 2,505,999 23,669,244,720 Rls. 729,634 $
41 7 1396 بازرگان ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 343,465 23,410,936,710 Rls. 686,930 $
42 7 1396 بازرگان ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 338,555 22,713,951,650 Rls. 677,110 $
43 11 1396 بازرگان ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,660,023 22,500,529,109 Rls. 609,215 $
44 7 1396 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 2,523,837 21,790,505,809 Rls. 644,066 $
45 9 1396 بازرگان ترکيه 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 192,321 21,754,611,000 Rls. 612,000 $
46 6 1396 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,713,470 21,692,165,867 Rls. 652,811 $
47 5 1396 بازرگان ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 301,240 19,761,422,600 Rls. 602,480 $
48 12 1396 بازرگان ترکيه 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 254,803 19,105,197,370 Rls. 509,606 $
49 6 1396 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 2,156,596 18,642,333,690 Rls. 561,068 $
50 4 1396 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,408,910 17,042,055,930 Rls. 523,625 $
51 9 1396 بازرگان ترکيه 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 695,640 16,267,828,389 Rls. 461,196 $
52 4 1396 بازرگان ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 219,255 14,254,576,400 Rls. 438,510 $
53 4 1396 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 1,556,393 13,379,371,140 Rls. 411,164 $
54 11 1396 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 890,630 12,458,115,550 Rls. 339,085 $
55 12 1396 بازرگان ترکيه 29336100 ملامين 240,000 11,861,082,000 Rls. 318,000 $
56 2 1396 بازرگان ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 60,150 11,707,235,100 Rls. 360,900 $
57 4 1396 بازرگان ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 177,710 11,584,914,900 Rls. 355,420 $
58 2 1396 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,144,215 11,253,809,202 Rls. 346,924 $
59 8 1396 بازرگان ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 49,925 10,528,882,950 Rls. 299,550 $
60 8 1396 بازرگان ترکيه 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 467,840 10,090,221,854 Rls. 290,064 $
61 10 1396 بازرگان ترکيه 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 444,720 9,961,747,137 Rls. 275,729 $
62 12 1396 بازرگان ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 1,406,243 9,454,075,940 Rls. 251,332 $
63 5 1396 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 655,391 9,397,509,376 Rls. 287,016 $
64 12 1396 بازرگان ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 190,028 9,253,904,390 Rls. 246,530 $
65 6 1396 بازرگان ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 46,130 9,249,987,600 Rls. 276,780 $
66 2 1396 بازرگان ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 1,878,944 9,142,344,324 Rls. 281,842 $
67 7 1396 بازرگان ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 44,883 9,013,108,140 Rls. 269,298 $
68 12 1396 بازرگان ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 180,000 8,755,110,000 Rls. 234,000 $
69 12 1396 بازرگان ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 116,420 8,627,653,360 Rls. 232,840 $
70 5 1396 بازرگان ترکيه 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 7,600 8,211,294,500 Rls. 249,500 $
71 3 1396 بازرگان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 95,760 7,768,797,050 Rls. 239,400 $
72 3 1396 بازرگان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 504,990 7,534,978,253 Rls. 232,224 $
73 2 1396 بازرگان ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 137,712 7,372,009,854 Rls. 227,225 $
74 1 1396 بازرگان ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 1,475,492 7,236,621,906 Rls. 223,160 $
75 2 1396 بازرگان ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 110,640 7,177,216,800 Rls. 221,280 $
76 8 1396 بازرگان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 571,070 7,139,376,976 Rls. 204,970 $
77 1 1396 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 590,150 7,060,986,352 Rls. 217,760 $
78 10 1396 بازرگان ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 96,220 6,881,654,400 Rls. 192,440 $
79 3 1396 بازرگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 323,960 6,745,757,080 Rls. 207,880 $
80 3 1396 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 458,526 6,663,985,101 Rls. 205,327 $
81 12 1396 بازرگان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 49,372 6,519,174,044 Rls. 175,937 $
82 2 1396 بازرگان ترکيه 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 577,778 6,293,223,200 Rls. 194,000 $
83 6 1396 بازرگان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 73,800 6,165,990,000 Rls. 184,500 $
84 1 1396 بازرگان ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 113,762 6,086,885,680 Rls. 187,705 $
85 4 1396 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 679,803 5,967,728,885 Rls. 183,390 $
86 2 1396 بازرگان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 90,000 5,840,362,000 Rls. 180,000 $
87 11 1396 بازرگان ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 169,585 5,839,529,676 Rls. 158,219 $
88 1 1396 بازرگان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 115,440 5,615,232,480 Rls. 173,160 $
89 5 1396 بازرگان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 352,410 5,548,492,026 Rls. 169,500 $
90 12 1396 بازرگان ترکيه 25293010 نفلين سي ا نيت 168,420 5,224,357,018 Rls. 139,957 $
91 12 1396 بازرگان ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 392,605 5,211,223,855 Rls. 139,727 $
92 7 1396 بازرگان ترکيه 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 247,240 5,199,217,800 Rls. 153,289 $
93 8 1396 بازرگان ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 24,221 5,108,063,574 Rls. 145,326 $
94 8 1396 بازرگان ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 112,500 5,034,217,500 Rls. 146,250 $
95 1 1396 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 484,082 5,022,139,304 Rls. 154,873 $
96 1 1396 بازرگان ترکيه 08105000 کيوي، تازه 185,373 4,739,868,098 Rls. 146,146 $
97 3 1396 بازرگان ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 94,987 4,709,200,078 Rls. 145,117 $
98 2 1396 بازرگان ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 390,350 4,671,622,420 Rls. 144,012 $
99 4 1396 بازرگان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 254,210 4,566,843,565 Rls. 140,387 $
100 5 1396 بازرگان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 65,310 4,288,679,220 Rls. 130,620 $
مجموع کل
66,666,327,548,937 ريال
مجموع کل
1,840,877,789 دلار