آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 بناب عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,773,402 110,559,612,179 Rls. 3,002,142 $
2 12 1396 بناب عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,300,940 103,411,996,409 Rls. 2,756,477 $
3 1 1396 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 5,444,050 44,132,034,705 Rls. 1,360,925 $
4 12 1396 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 4,565,350 42,537,776,502 Rls. 1,141,319 $
5 11 1396 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 4,508,416 41,523,852,185 Rls. 1,127,087 $
6 2 1396 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 405,042 31,930,012,960 Rls. 984,251 $
7 8 1396 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,459,250 30,035,220,317 Rls. 864,806 $
8 10 1396 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,283,950 29,638,448,684 Rls. 821,244 $
9 9 1396 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,226,734 28,519,111,202 Rls. 806,677 $
10 7 1396 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,764,600 23,428,949,983 Rls. 691,139 $
11 4 1396 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,436,700 19,834,116,673 Rls. 609,170 $
12 5 1396 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,408,200 19,749,476,032 Rls. 602,044 $
13 12 1396 بناب عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 926,500 19,012,790,678 Rls. 509,574 $
14 6 1396 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,131,450 17,710,386,244 Rls. 532,853 $
15 12 1396 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 288,149 17,248,534,210 Rls. 461,038 $
16 3 1396 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 215,160 16,965,625,472 Rls. 522,838 $
17 3 1396 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,995,650 16,190,408,596 Rls. 498,913 $
18 1 1396 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 198,000 15,602,821,020 Rls. 481,140 $
19 9 1396 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 245,580 13,875,402,688 Rls. 392,928 $
20 11 1396 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 203,336 11,989,234,452 Rls. 325,336 $
21 8 1396 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 167,600 9,357,429,760 Rls. 268,160 $
22 7 1396 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 169,170 9,155,628,736 Rls. 270,672 $
23 4 1396 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 108,900 8,601,545,115 Rls. 264,627 $
24 10 1396 بناب عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 575,400 8,188,025,238 Rls. 225,958 $
25 2 1396 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 986,800 8,002,194,327 Rls. 246,703 $
26 9 1396 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 551,560 6,811,239,124 Rls. 193,040 $
27 6 1396 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 124,600 6,633,626,560 Rls. 199,360 $
28 7 1396 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 70,900 6,030,131,225 Rls. 177,250 $
29 7 1396 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 69,730 5,908,164,075 Rls. 174,325 $
30 10 1396 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 102,120 5,885,947,392 Rls. 163,392 $
31 11 1396 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 419,160 5,399,509,539 Rls. 146,707 $
32 11 1396 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 79,590 5,282,516,953 Rls. 143,262 $
33 3 1396 بناب عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 80,826 5,280,019,660 Rls. 162,737 $
34 8 1396 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 425,530 5,224,811,193 Rls. 148,936 $
35 2 1396 بناب عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 127,522 5,091,717,628 Rls. 156,961 $
36 2 1396 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 395,800 4,494,508,431 Rls. 138,551 $
37 4 1396 بناب عراق 04031090 ک ک ک ماست 141,833 4,380,824,000 Rls. 134,742 $
38 6 1396 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 49,116 4,091,477,032 Rls. 122,817 $
39 10 1396 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 313,160 3,969,867,468 Rls. 109,607 $
40 9 1396 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 44,000 3,884,456,450 Rls. 110,000 $
41 12 1396 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 279,210 3,647,028,570 Rls. 97,724 $
42 8 1396 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 54,203 3,424,052,216 Rls. 97,565 $
43 6 1396 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 41,064 3,409,646,975 Rls. 102,660 $
44 9 1396 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 47,623 3,032,200,487 Rls. 85,712 $
45 8 1396 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 34,730 3,018,927,875 Rls. 86,825 $
46 5 1396 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 33,700 2,763,004,675 Rls. 84,250 $
47 2 1396 بناب عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 50,800 2,669,342,040 Rls. 82,296 $
48 7 1396 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 221,070 2,616,465,568 Rls. 77,370 $
49 10 1396 بناب عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 130,540 2,605,441,333 Rls. 71,797 $
50 3 1396 بناب عراق 04031090 ک ک ک ماست 83,637 2,578,982,848 Rls. 79,456 $
51 1 1396 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 221,820 2,518,223,281 Rls. 77,659 $
52 12 1396 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 31,918 2,154,296,207 Rls. 57,452 $
53 2 1396 بناب عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 188,532 2,140,849,784 Rls. 65,986 $
54 6 1396 بناب عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 41,280 2,069,366,400 Rls. 61,920 $
55 10 1396 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 31,828 2,065,168,177 Rls. 57,290 $
56 3 1396 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 174,501 1,982,213,405 Rls. 61,085 $
57 7 1396 بناب عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 50,000 1,953,382,420 Rls. 58,014 $
58 7 1396 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 31,858 1,946,048,845 Rls. 57,344 $
59 12 1396 بناب عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 45,700 1,883,763,970 Rls. 50,270 $
60 3 1396 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 31,868 1,861,266,852 Rls. 57,362 $
61 3 1396 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 22,870 1,855,052,600 Rls. 57,175 $
62 2 1396 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 31,258 1,825,380,464 Rls. 56,265 $
63 3 1396 بناب عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 160,748 1,825,331,884 Rls. 56,261 $
64 6 1396 بناب عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 27,060 1,727,203,662 Rls. 51,882 $
65 1 1396 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 20,640 1,673,178,300 Rls. 51,600 $
66 9 1396 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 17,860 1,573,670,050 Rls. 44,650 $
67 8 1396 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 18,020 1,559,454,800 Rls. 45,050 $
68 7 1396 بناب عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,270 1,524,842,290 Rls. 44,966 $
69 11 1396 بناب عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 73,340 1,490,653,835 Rls. 40,337 $
70 4 1396 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 127,240 1,446,999,085 Rls. 44,534 $
71 12 1396 بناب عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 19,080 1,413,980,640 Rls. 38,160 $
72 9 1396 بناب عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 19,800 1,395,424,800 Rls. 39,600 $
73 6 1396 بناب عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 19,800 1,323,432,000 Rls. 39,600 $
74 9 1396 بناب عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 33,900 1,319,905,290 Rls. 37,290 $
75 12 1396 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 13,060 1,219,283,750 Rls. 32,650 $
76 11 1396 بناب عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 14,090 1,197,600,685 Rls. 32,407 $
77 5 1396 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,600 1,186,843,520 Rls. 36,160 $
78 11 1396 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,540 1,160,380,650 Rls. 31,350 $
79 11 1396 بناب عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 21,800 1,154,106,780 Rls. 31,380 $
80 4 1396 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 14,060 1,142,642,250 Rls. 35,150 $
81 1 1396 بناب عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 21,600 1,135,070,496 Rls. 34,992 $
82 5 1396 بناب عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 68,980 1,130,245,871 Rls. 34,489 $
83 10 1396 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,610 1,037,934,000 Rls. 29,025 $
84 12 1396 بناب عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,897 1,031,619,765 Rls. 27,682 $
85 7 1396 بناب عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 21,120 1,030,479,120 Rls. 30,360 $
86 1 1396 بناب عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 21,120 1,027,319,040 Rls. 31,680 $
87 1 1396 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 11,780 955,133,600 Rls. 29,450 $
88 4 1396 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 15,936 933,546,816 Rls. 28,685 $
89 3 1396 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,360 921,463,750 Rls. 28,400 $
90 9 1396 بناب عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 47,040 920,758,608 Rls. 25,872 $
91 1 1396 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 15,500 905,020,200 Rls. 27,900 $
92 5 1396 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 76,400 874,727,910 Rls. 26,740 $
93 3 1396 بناب عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 10,000 746,212,000 Rls. 23,000 $
94 8 1396 بناب عراق 04031090 ک ک ک ماست 21,290 693,171,425 Rls. 20,225 $
95 8 1396 بناب عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 8,087 653,736,251 Rls. 18,599 $
96 5 1396 بناب عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 9,900 649,875,600 Rls. 19,800 $
97 2 1396 بناب عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 39,999 648,817,874 Rls. 20,000 $
98 2 1396 بناب عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 9,900 642,252,600 Rls. 19,800 $
99 2 1396 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,900 640,630,750 Rls. 19,750 $
100 1 1396 بناب عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 35,670 578,241,330 Rls. 17,835 $
مجموع کل
872,080,747,366 ريال
مجموع کل
24,880,496 دلار