آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 176,485,000 2,050,000,000,000 Rls. 63,109,227 $
2 12 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 99,351,699 1,599,000,000,000 Rls. 42,721,231 $
3 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 133,796,791 1,491,303,157,280 Rls. 44,823,831 $
4 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 98,813,200 1,432,000,000,000 Rls. 39,726,880 $
5 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 100,900,220 1,271,000,000,000 Rls. 37,534,881 $
6 12 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 68,996,493 1,155,000,000,000 Rls. 31,001,655 $
7 2 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 125,014,420 1,136,352,988,921 Rls. 35,029,095 $
8 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 121,968,306 1,135,000,000,000 Rls. 34,151,125 $
9 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 85,000,000 1,130,000,000,000 Rls. 31,025,000 $
10 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 80,000,000 1,087,571,524,800 Rls. 33,518,400 $
11 1 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 78,289,000 1,062,907,051,680 Rls. 32,786,341 $
12 9 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 77,394,554 1,015,885,507,168 Rls. 28,790,773 $
13 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 100,010,500 908,644,985,360 Rls. 28,002,940 $
14 12 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 35,015,215 724,000,000,000 Rls. 19,363,414 $
15 8 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 48,047,866 615,000,000,000 Rls. 17,873,806 $
16 2 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 43,113,322 583,863,869,054 Rls. 18,000,922 $
17 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 39,846,000 548,000,000,000 Rls. 16,694,677 $
18 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 59,704,945 545,000,000,000 Rls. 16,717,384 $
19 11 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 35,000,000 536,000,000,000 Rls. 14,664,300 $
20 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 37,088,410 342,000,000,000 Rls. 10,384,754 $
21 9 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 9,742,774 204,449,538,848 Rls. 5,796,316 $
22 1 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,067,030 182,205,408,704 Rls. 5,618,768 $
23 8 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 9,744,442 168,189,359,655 Rls. 4,841,421 $
24 2 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 9,598,611 155,802,088,623 Rls. 4,802,675 $
25 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 9,642,904 155,794,391,015 Rls. 4,673,361 $
26 12 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 15,184,242 154,819,865,235 Rls. 4,137,909 $
27 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 16,936,395 130,015,153,244 Rls. 3,912,862 $
28 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 8,505,209 128,815,268,499 Rls. 3,935,277 $
29 9 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 9,003,209 118,000,000,000 Rls. 3,349,194 $
30 9 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 16,177,122 114,576,443,976 Rls. 3,247,445 $
31 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 15,221,918 106,161,863,920 Rls. 3,129,266 $
32 11 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,512,289 105,155,784,480 Rls. 2,845,740 $
33 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 6,510,254 102,865,992,070 Rls. 3,162,352 $
34 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 15,235,524 101,238,263,436 Rls. 3,120,269 $
35 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 5,774,472 99,887,029,308 Rls. 2,942,874 $
36 11 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,155,305 92,654,950,138 Rls. 2,510,443 $
37 12 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 3,612,621 92,203,662,705 Rls. 2,448,719 $
38 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 6,355,205 89,501,038,146 Rls. 2,497,035 $
39 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 4,010,243 78,486,459,564 Rls. 2,418,981 $
40 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,388,358 71,502,556,981 Rls. 2,183,727 $
41 1 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 4,964,141 62,470,174,756 Rls. 1,926,427 $
42 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 7,853,248 41,992,864,980 Rls. 1,256,519 $
43 8 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 6,535,680 39,979,225,635 Rls. 1,143,947 $
44 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,338,027 38,116,223,728 Rls. 1,050,352 $
45 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,900,000 35,541,510,000 Rls. 1,095,000 $
46 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 6,324,369 33,141,030,560 Rls. 1,011,898 $
47 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 43,822,159 33,018,090,931 Rls. 1,007,909 $
48 1 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 5,555,336 28,832,613,614 Rls. 888,853 $
49 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,288,459 28,682,058,110 Rls. 861,085 $
50 11 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 1,925,078 26,456,542,364 Rls. 723,766 $
51 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 4,256,946 24,716,837,079 Rls. 681,111 $
52 1 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,900,000 22,375,320,000 Rls. 690,000 $
53 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,927,063 21,947,523,990 Rls. 674,471 $
54 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 3,738,053 20,300,302,896 Rls. 598,088 $
55 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 3,796,900 19,771,217,680 Rls. 607,504 $
56 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,270,986 17,255,909,148 Rls. 508,394 $
57 8 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 2,488,954 14,033,695,680 Rls. 398,232 $
58 12 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,000,000 13,095,250,000 Rls. 350,000 $
59 2 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 992,883 11,274,581,996 Rls. 347,455 $
60 1 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,019,151 10,423,424,376 Rls. 321,532 $
61 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 890,389 10,228,516,792 Rls. 311,636 $
62 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 1,800,000 9,345,888,000 Rls. 288,000 $
63 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 3,073,970 8,003,368,765 Rls. 245,917 $
64 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 500,000 6,788,400,000 Rls. 200,000 $
65 8 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 502,192 6,178,034,283 Rls. 175,767 $
66 2 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 976,972 5,070,545,970 Rls. 156,315 $
67 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 213,012 2,499,795,620 Rls. 74,554 $
68 8 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 148,398 1,830,330,360 Rls. 51,939 $
69 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 532,000 1,795,872,400 Rls. 53,200 $
70 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 69,229 797,433,530 Rls. 24,230 $
71 8 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 7,682,072 268,601,130 Rls. 7,682 $
مجموع کل
23,417,085,387,183 ريال
مجموع کل
685,227,053 دلار
[1]