آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 بندر امام خميني تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 100,130,400 1,289,000,000,000 Rls. 37,248,508 $
2 10 1396 بندر امام خميني تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 80,364,500 1,183,000,000,000 Rls. 32,915,221 $
3 11 1396 بندر امام خميني تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 55,378,850 880,000,000,000 Rls. 23,812,905 $
4 11 1396 بندر امام خميني تايلند 72071290 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج; که درجاي ديگرذکرنشده. 50,199,332 800,000,000,000 Rls. 21,585,712 $
5 2 1396 بندر امام خميني تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 54,001,180 490,639,620,619 Rls. 15,120,331 $
6 3 1396 بندر امام خميني تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 49,986,415 454,288,529,768 Rls. 13,996,196 $
7 1 1396 بندر امام خميني تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 37,542,428 340,922,690,382 Rls. 10,511,879 $
8 4 1396 بندر امام خميني تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 25,988,140 237,000,000,000 Rls. 7,276,679 $
9 6 1396 بندر امام خميني تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 72,110 837,119,222 Rls. 25,238 $
مجموع کل
5,675,687,959,991 ريال
مجموع کل
162,492,669 دلار
[1]