آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 15,131,410 238,000,000,000 Rls. 6,506,507 $
2 2 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 10,572,920 96,032,999,502 Rls. 2,960,418 $
3 10 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,889,041 90,312,797,190 Rls. 2,488,710 $
4 6 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,369,178 86,747,445,120 Rls. 2,625,528 $
5 2 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,924,920 32,744,188,553 Rls. 1,009,097 $
مجموع کل
543,837,430,365 ريال
مجموع کل
15,590,260 دلار
[1]